Evropska komisija objavila Godišnji izvještaj o praćenju primjene prava EU-a  za 2018. s  Pregledom stanja na jedinstvenom tržištu.

U Godišnjem izvještaju za 2018. vidljivo je malo povećanje (za 0,8 %) broja predmeta zbog povrede prava koji su u toku (1571) u odnosu na 1559 predmeta 2017.

Kad je riječ o povredama zbog kašnjenja u prenošenju, Kipar, Belgija i Španija imali su najviše otvorenih predmeta, a najmanje je otvorenih predmeta bilo u Estoniji, Danskoj i Italiji.

Španija, Italija i Njemačka imale su najveći broj neriješenih predmeta koji se odnose na nepravilno prenošenje i/ili nepravilnu primjenu prava EU-a, a Estonija je prošle godine imala najmanji ukupan broj otvorenih predmeta.

Područja politike u kojima je 2018. otvoreno najviše novih predmeta zbog povrede prava bila su unutrašnje tržište EU-a, industrija, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, mobilnost i promet.

Suzbijanje kašnjenja u prenošenju direktiva EU-a

Kako bi građani i preduzeća imali koristi od prava EU-a, od presudne je važnosti da države članice u rokovima prenesu evropske direktive u svoj nacionalni pravni sistem.

U 2018. broj novih postupaka zbog povrede koji se odnose na kašnjenje u prenošenju naglo se smanjio za jednu četvrtinu (s 558 predmeta 2017. na 419 predmeta 2018.).

Prošle je godine Komisija Sudu EU-a uputila predmete u kojima je zatražila izricanje novčanih kazni protiv pet država članica : Slovenije (tri predmeta: C-628/18, C-69/18 i C-188/18), Španije (tri predmeta: C-430/18, C-165/18 i C-164/18), te Belgije (C-676/18), Irske (C-550/18) i Rumunije (C-549/18) (svaka po jedan predmet).

Komisija od 1984. objavljuje godišnje izvještaje o praćenju primjene prava EU-a tokom prethodne godine. Evropski parlament zatim donosi rezoluciju o izvještaju Komisije.

Komisija pri rješavanju problema prednost daje onima za koje smatra da će njene mjere izvršenja zaista postići konkretne rezultate i osigurati korist za pojedince i preduzeća.

U podjeli odgovornosti između evropskih institucija, Evropska komisija ima opštu odgovornost za pokretanje zakonodavnog postupka.

Savjet  i Evropski parlament odlučuju o predlozima Komisije, a države članice odgovorne su za pravovremenu i ispravnu primjenu, sprovođenje i izvršenje prava Unije u nacionalnom pravnom poretku. Komisija zatvara taj krug: kad njeni predlozi nakon donošenja postanu pravo EU-a, ona prati primjenjuju li države članice to pravo na pravilan način i preduzima mjere ako one to ne čine.

Integralno saopštenje za medije dostupno je ovdje .

Izvor:  Evropska komisija

Slika: Google Images