U mjesečnom paketu odluka o povredama koji je objavljen 25. januara 2018. Evropska komisija pokrenula je sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Jedinstveno digitalno tržište

Evropska komisija je 25. januara 2018. odlučila da Sudu Evropske unije uputi predmete protiv Bugarske i Holandije zbog kašnjenja u prenošenju Direktive o smanjenju troškova širokopojasnog interneta (Direktiva 2014/61/EU).

Komisija je  pozvala  Sud da odredi novčane kazne: za Bugarsku – 22 226,40 EUR dnevno, a za Holandiju– 87 091,20 EUR dnevno. Protiv tih su zemalja u martu  2016. pokrenuti postupci zbog povrede, a u septembru 2016. upućeno je obrazloženo mišljenje.

Navedene države članice još nisu obavijestile Komisiju o preduzimanju svih potrebnih mjera za prenošenje Direktive u nacionalno pravo.

Komisija je u  julu 2017. godine odlučila da  Sudu Evropske unije uputi predmete protiv Belgije i Slovačke zbog kašnjenja u prenošenju Direktive o smanjenju troškova širokopojasnog interneta.

Direktivom o smanjenju troškova širokopojasnog interneta nastoji se podsticati saradnja izmedu sektora i iskorišćavanje sinergije (npr. energija, voda, prevoz) u korist građana stvaranjem uslova za efikasnije postavljanje nove fizičke infrastrukture kako bi se omoguilo uvodenje mreža uz niže troškove.

U praksi, ako država članica u zadatom roku ne prenese određenu direktivu EU-a u svoje nacionalno zakonodavstvo, Komisija na osnovu  člana 260 stav 3 Ugovora o funkcionisanju EU-a može od Suda zatražiti da odredi finansijske sankcije. Novčanim se kaznama u obzir uzima ozbiljnost i trajanje povrede.

Komisija je  istovremeno zaključila  predmete protiv Austrije i Luksemburga, koje su Komisiju  obavijestile o potpunom prenošenju ove  Direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Detaljnije u saopštenju na : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-352_en.htm

Finansijske usluge:

Evropska komisija je  25. januara 2018. godine,  od Bugarske, Grčke, Hrvatske, Letonije, Litvanije, Luksemburga, Poljske, Portugalije, Rumunije, Slovenije, Španije i Švedske zatražila da u svojim nacionalnim okvirima u potpunosti sprovedu revidiranu Direktivu o tržištu finansijskih instrumenata (MiFID II, Direktiva 2014/65/EU).

Direktiva, zajedno s Uredbom (MiFIR, Uredba (EU) br. 600/2014), donesena je kao odgovor na finansijsku krizu radi pomoći u stvaranju transparentnijih, konkurentnijih i integrisanijih finansijskih tržišta EU-a kako bi se osiguralo manje trgovanja van regulisanih tržišta, ali i veća zaštita za ulagače i potrošače te, kako bi se povećala finansijska stabilnost.

Direktivom se usklađuje regulatorni sistem EU-a u smislu organizacionih  zahtjeva za investiciona društva, regulisanih tržišta, tržišta malih i srednjih preduzeća te usluga dostave podataka.

U Direktivi se usto utvrđuju usklađena pravila poslovnog ponašanja za investicione usluge, uključujući podsticaje, zahtjeve za objavljivanje i pravila o upravljanju proizvodima. Iako je prvotni rok za prenošenje Direktive produžen  za jednu godinu, od 3. jula  2016. na 3. jula 2017., navedene države članice nisu prenijele ta pravila u nacionalna zakonodavstva ili su to učinile samo djelimično.

Komisija je stoga zatražila da Bugarska, Grčka, Hrvatska, Letonije, Litvanije, Luksemburg, Poljska, Portugalij, Rumunjska, Slovenija i Španija u potpunosti prenesu Delegiranu direktivu Komisije (EU) 2017/593 od 7. aprila 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU (ili MiFID II) u vezi sa zaštitom finansijskih instrumenata i novčanih sredstava koja pripadaju klijentima, obavezama upravljanja proizvodima i pravilima koja se primjenjuju na davanje ili primanje naknada, provizija ili novčanih ili nenovčanih koristi.

Ako u roku od dva mjeseca ne bude obaviještena o mjerama za potpunu sprovođenje  tih direktiva,  Komisija može odlučiti da  uputi predmete protiv tih država članica Sudu Evropske unije.

Detaljno o svim predmetima  iz januarskog paketa povreda propisa na

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-349_hr.htm