Evropska  komisija objavila  nove smjernice za ponuđače  iz trećih zemalja na tržištu javne nabavke EU-a

Objavljene Smjernice pružaju praktične savjete za javne naručioce u državama članicama. Smjernice pomažu da se utvrde koji ponuđači iz trećih zemalja imaju osiguran pristup tržištu javne nabavke EU-a.  Usmjerene su na sljedeća područja:

Pristup stranim ponuđačima: U pravilima EU-a ne postoji razlika između preduzeća iz EU-a i onih van njega. Međutim, u Smjernicama se objašnjava da je pristup tržištu javne nabavke EU-a zajamčen samo preduzećima iz trećih zemalja s kojima je EU potpisao obavezujuće međunarodne ili bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini koji obuhvataju javnu nabavku. Ostala preduzeća iz trećih zemalja nemaju osiguran pristup tržištima javne nabavke EU-a i mogu  se isključiti. Osim toga, u Smjernicama se potvrđuje da države članice i dalje mogu ograničavati pristup svojim tržištima u području odbrane i sigurnosti, navodi se, pored ostaog , u Saopštenju Komisije.

Odbijanje izuzetno niskih ponuda: Pravila EU-a omogućavaju odbijanje ponuda koje se čine neopravdano niskim. Smjernice sadrži kontrolni popis pitanja koja tijela mogu postaviti ponuđačima  kako bi im obrazložili cijene.

Javna nabavka na osnovu kvaliteta: Pravilima EU-a javna se tijela podstiču na stratešku javnu nabavku koja je prije svega inovativna, društveno odgovorna i održiva. Tako se izbjegava dodjela ugovora isključivo na osnovu najniže cijene. U Smjernicama su navedeni konkretni primjeri takve strateške nabavke i objašnjeno je kako odrediti i primjenjivati socijalne, ekološke i radne standarde u postupku javne nabavke. Ta se pravila primjenjuju na sve ponude i nezavisno od  toga imaju ponuđači poslovni nastan u EU-u.

Praktična pomoć Komisije: U Smjernicama se javna tijela podsjećaju da mogu od Komisije  da zatraže  procjenu usklađenosti projekta s pravilima EU-a o javnoj nabavci prije preduzimanja važnih koraka, npr. objave poziva na podnošenje ponuda za glavne projektne radove ili potpisivanja međunarodnog sporazuma (tzv. ex ante ocjena). Pomoć može uključivati savjet o ponudama s izuzetno niskim cijenama ili načinu kako sprovesti javnu nabavku koja se temelji na kvalitetu.

Pravila EU-a o javnoj nabavci osmišljena su kako bi se novac poreskih obveznika utrošio na što bolji način, a za to je potrebno osigurati da se ugovori o javnoj nabavci dodjeljuju na osnovu  transparentnih, nediskriminirajućih i konkurentskih postupaka javne nabavke, navodi se u Saopštenju Komisije.

Do 18. aprila 2016. zemlje EU morale su u nacionalno zakonodavstvo prenesu  tri direktive: Direktiva 2014/24 / EU o javnim nabavkama, Direktiva 2014/25 / EU o nabavkama od strane subjekata koji djeluju u sektoru voda, energije, transporta i poštanskih usluga i Direktiva 2014/23 / EU o dodjeli ugovora o koncesiji.

Smjernice za učestovanje  ponudača i robe iz trećih zemalja na tržištu javne nabavke EU-a dostupne ovdje .

Izvor:  Evropska komisija

Slika: Google Images