Komisija je 8. jula 2021. godine, objavila Pregled stanja u oblasti pravosuđa u Evropskoj uniji  za 2021. godinu, koji se fokusira se na tri glavna elementa pravosudnog sistema:

  • Efikasnost: indikatori dužine postupka, stope odobrenja i broja neriješenih predmeta.
  • Kvalitet: pokazatelji o pristupačnosti, kao što su pravna pomoć i sudske takse, obuka, budžet, ljudski resursi i digitalizacija.
  • Nezavisnost: indikatori o percepciji sudske nezavisnosti šire javnosti i kompanija, o zaštitnim mjerama koje se odnose na sudije i o zaštitnim mjerama koje se odnose na funkcionisanje nacionalnih tužilaštava.

Tema ovogodišnjeg Pregleda je digitalizacija pravosuđa i način na koji su sudovi nastavili da rade tokom pandemije COVID-19.

Kao i u prethodnim izdanjima, izdanje za 2021. godinu predstavlja podatke iz dva istraživanja Eurobarometra o tome kako javnost i kompanije doživljavaju sudsku nezavisnost u svakoj državi članici.

Nalazi Pregleda stanja pravosuda EU za 2021. godinu uzeti su u obzir u procjeni za pojedine zemlje sprovedenoj u okviru Evropskog semestra 2021. godine i procjeni planova otpornosti i oporavka država članica, u kojima su istaknute investicione i reformske mjere koje će se finansirati iz Mehanizma  za oporavak i otpornost (RRF). Pregled  takode treba da ima ulogu u procjeni raspodjele resursa u kontekstu NexGenerationEU.

Godišnja strategija održivog rasta za 2021. godinu, koja utvrđuje strateške smjernice za primjenu Mehanizma za oporavak i otpornost, osiguravajući da se nova agenda za rast temelji na zelenom, digitalnom i održivom oporavku, ponavlja vezu između efikasnih pravosudnih sistema i poslovnog okruženja u državama članicama.

Pregled je pokrenut 2013. godine, jedan je od alata u alatu vladavine prava EU, a Evropska komisija ga koristi za praćenje reforme pravosuđa u državama članicama.

 

Vise informacija dostupno ovdje

https://ec.europa.eu/info/files/eu-justice-scoreboard-2021

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu