Energetsko siromaštvo označava situaciju u kojoj domaćinstva nemaju pristup osnovnim energetskim uslugama. Skoro 34 miliona Evropljana u 2018. godini nije moglo  da priušti  adekvatno grijanje domaćinstava, zbog čega je energetsko siromaštvo velik problem za Evropsku uniju, objavila je Evropska komisija.

U preabuli Preporuke, koju je  nedavno donijela Komisija,  navodi  se da budući da ne postoji standardna definicija energetskog siromaštva, državama članicama je  prepušteno  da utvrde svoje kriterijume s obzirom na nacionalni kontekst i naglašava se  važnost politika za rješavanje tog problema, posebno onih povezanih s nacionalnim energetskim i klimatskim planovima i dugoročnim strategijama obnove.

Istovremeno, ukazuje se da u okviru nacionalnih energetskih i klimatskih planova države članice moraju procijeniti broj domaćinstava koja su pogođena energetskim siromaštvom. U slučaju da država članica utvrdi da postoji znatan broj domaćinstava u energetskom siromaštvu, u svoj bi plan trebala  da uključi nacionalni cilj te politike i mjere za smanjenje energetskog siromaštva.

Prema izmijenjenoj Direktivi o električnoj energiji, države članice su dužne da  preduzmu odgovarajuće mjere za rješavanje problema energetskog siromaštva tamo gdje je on utvrđen, uključujući mjere s obzirom na širi kontekst siromaštva.

U slučaju većeg broja takvih domaćinstava države članice u svojim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima moraju navesti okvirni cilj za smanjenje energetskog siromaštva, vremenski okvir i rezime relevantnih politika.

Integralni tekst Preporuke Komisije (EU) 2020/1563d 14. oktobra  2020. o energetskom siromaštvu  dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.357.01.0035.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2020%3A357%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal