Evropska komisija je 15. decembra 2020. godine, predložila reformu digitalnog prostora – sveobuhvatan skup novih pravila za sve digitalne usluge, uključujući društvene medije, internetske stranice za kupoprodaju i druge internetske platforme koje posluju u Evropskoj uniji: Akt o digitalnim uslugama i Akt o digitalnim tržištima. Oba predloga baziraju  se na evropskim vrijednostima, objavila je Evropska komisija.

Savremenim pravilima koja će biti ujednačena na cijelom jedinstvenom tržištu podstaknuće se inovacije, rast i konkurentnost, a korisnicima ponuditi nove, bolje i pouzdane internetske usluge. Podržaće se i rast manjih platformi, malih i srednje velikih te novoosnovanih preduzeća koja će imati jednostavan pristup kupcima na cijelom jedinstvenom tržištu uz istovremeno smanjenje troškova usklađivanja sa zakonodavstvom.

Takođe, novim pravilima zabraniće se nepošteni uslovi koje nameću platforme koje su postale ili za koje se očekuje da će postati nadzornici pristupa jedinstvenom tržištu, objavila je , pored ostalog,  Evropska komisija.

Evropski parlament i države članice raspravljaće o predlozima Komisije u redovnom zakonodavnom postupku. Ako se donese, konačni tekst direktno će se primjenjivati u cijeloj Evropskoj uniji.

Saznajte vise ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_2347

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu