U okviru rasprave o budućnosti  Evropske unije, Komisija je objavila  dokument za razmatranje o održivijoj Evropi do 2030. Dokument se fokusira na temelje ključnih politika za prelazak na održivost, koja uključuje prelazak sa linearne na kružnu ekonomiju, ispravljanje neravnoteža u sistemu hrane i stvaranje energetskog, građevinskog i transportnog sektora koji će biti otporan na buduće promjene.

U dokumentu se naglasak stavlja i na horizontalne faktore na kojima prelaz na održivost treba da počiva, a to su između ostalih obrazovanje, nauka, tehnologija, istraživanje, inovacije i digitalizacija; finansije, određivanje cijena, oporezivanje i konkurencija; odgovorno poslovanje, društveno odgovorno poslovanje i novi poslovni modeli; otvorena trgovina utemeljena na pravilima; upravljanje i osiguravanje usklađenosti politika na svim nivoima.

Integralni tekst saopstenja  na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_hr.htm

Brošura  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheets_sustainable_europe_012019_hr.pdf

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images