Evropska komisija nedavno je  predložila sveobuhvatan paket mjera za rješavanje problema loših kredita u Evropi, oslanjajući se na znatan napredak koji je već ostvaren u pogledu smanjenja rizika u bankarskom sektoru.

Dugoročnim mjerama Komisija sprovodi Akcioni  plan Savjeta  za rješavanje visokih udjela loših kredita u Evropi i sprečavanje njihovog  mogućeg nagomilavanja u budućnosti. Mjere se baziraju na tekućim naporima država članica, nadzornih tijela, kreditnih institucija i EU-a zahvaljujući kojima su zadnjih godina smanjeni udjeli loših kredita u bankama i zemljama EU-a.

Takođe, Komisija  je predstavila i svoj drugi Izvještaj  o napretku u smanjenju loših kredita u Evropi, koje pokazuje da se udio loših kredita nastavlja smanjivati.

U navedenom paketu utvrđuje se sveobuhvatan pristup koji uključuje kombinaciju komplementarnih mjera politike koje su usmjerene na četiri ključna područja:

  • osigurati da banke odvajaju sredstva za pokriće rizika povezanih s budućim odobrenim kreditima koji mogu postati loši krediti
  • podstaknuti razvoj sekundarnih tržišta na kojima banke mogu sprodati svoje loše kredite pružaocima usluga servisiranja kredita i ulagateljima
  • olakšati povrat duga, kao dopuna predlogu o insolventnosti i restrukturiranju poslovanja koji je iznesen u novembru 2016.
  • osigurati državama članicama koje to žele pomoć pri restrukturiranju banaka, u obliku neobvezujućih smjernica – nacrta za uspostavljanje društava za upravljanje imovinom koja se bave lošim kreditima ili drugih mjera za rješavanje problema loših kredita.

Konkretno, predlozi ukljućuju sljedeće glavne elemente:

  1. Osigurati da banke imaju dostatno pokriće gubitaka u slučaju budućih loših kredita
  2. Omogućiti ubrzanu vansudsku naplatu kredita osiguranih kolateralom
  3. Dodatno razviti sekundarna tržišta za loše kredite
  4. Tehnički nacrt za uspostavljanje nacionalnih društava za upravljanje imovinom

Nacrt sadrži neobvezujuće smjernice koje države članice mogu slijediti pri uspostavljanju  nacionalnih društava za upravljanje imovinom, potpuno u skladu s pravilima EU-a o bankama i o državnim pomoćima.

Iako se društva za upravljanje imovinom koja uključuju element državne pomoći u nacrtu navode tek kao vanredno rješenje, pojašnjava se dopušteni oblik društava za upravljanje imovinom koja primaju takvu podržku. U nacrtu se navode i alternativne mjere u pogledu imovine umanjene vrijednosti.

Predlaže se niz zajedničkih načela koja se odnose na uspostavljanju  i rad društava za upravljanje imovinom te na njihovo upravljanje. Nacrt se oslanja na iskustvo i najbolju praksu društava za upravljanje imovinom koja su već uspostavljena u državama članicama.

Rizici u bankarskom sektoru EU-a zadnjih su se godina znatno smanjili. Banke koje su pod nadzorom Evropske centralne banke prikupile su od 2014. dodatni kapital u iznosu od 234 milijarde EUR i imaju znatno veći zaštitni sloj likvidnosti. To je postignuto zahvaljujući već donesenim bitnim regulatornim mjerama, koje će se dodatno ojačati paketom mjera za smanjenje rizika u bankarskom sektoru, koji je Komisija predložila u oktobru 2016.

Iako je ostvaren znatan napredak, loši krediti i dalje su jedan od glavnih preostalih rizika u evropskom bankarskom sistemu.

Ovi predlozi Evropske komisije nastavljaju se na Akcioni plan za smanjenje loših kredita, koji su evropski ministri finansija dogovorili u julu 2017.

U Komunikaciji Komisije o dovršetku bankarske unije (objavljenoj u oktobru 2017.) i Prvom izvještaju o napretku (objavljenom 18. januaru 2018.) Komisija se obavezala da će djelotvorno  sprovoditi one elemente Akcinog plana za koje je nadležna.

Više informacija ovdje

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images