Evropska komisija je 3. decembra 2020. godine, predstavila svoj Akcioni plan za evropsku demokratiju kako bi ojačala položaj građana i ulogu demokratije u cijeloj Evropskoj uniji. Akcioni plan je svojevrsni odgovor na izazove s kojima se suočavaju  demokratski sistemi poput povećanog ekstremizma i  osjećaja razdvojenosti izmedu ljudi i političara.

Konkretno, Komisija će predložiti pravne mjere o političkom oglašavanju koje će se odnositi na sponzore plaćenog sadržaja, proizvodne i marketinške kanale, uključujući internetske platforme, oglašivače i s njima povezana konzultantska društva i definisati njihove odgovornosti. Preporučiće i mjere za povećanje bezbjednosti novinara, predstaviti inicijativu za njihovu zaštitu od strateških tužbi protiv učestovanja  javnosti (SLAPP) i dodatno se zalagati za reformu postojećeg Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija uvođenjem strožih uslova u pogledu internetskih platformi i njihovog intenzivnijeg nadzora, objavila je Evropska komisija .

Glavni akcenti Akcionog  plana fokusirani su na  tri  grupe mjera: promovisanje slobodnih i poštenih izbora, jačanje medijske slobode i pluralizma i suzbijanje dezinformacija.

U dijelu koji se odnosi na promovisanje slobodnih i poštenih izbora,  Komisija će predložiti zakonodavstvo o transparentnosti sponzorisanog političkog sadržaja („političko oglašavanje”) i revidirati pravila o finansiranju evropskih političkih stranaka. U okviru evropske mreže za saradnju u području izbora podsticaće saradnju između država članica i pokrenuti novi operativni mehanizam za efikasnu i blagovremenu  razmjenu informacija povezanih s pitanjima integriteta izbora kao što je cybersecurity. Komisija će, kako se navodi, organizovati događaje na visokom nivou na  kojem će se okupiti različita tijela u cilju rješavanja problema povezanih s izbornim postupcima i jačanja uloge građana kao glasača i kandidata u demokratskom procesu. Zdrava demokratija oslanja se na učesće građana i na aktivno civilno društvo, ne samo u vrijeme izbora. Stoga se akcioni planom podstiče koriščenje strukturnih fondova Evropske unije, sredstava dostupnih u okviru novog programa Kreativna Evropa i naglašava važnost aktivnog učesća  mladih kao ključnog elementa Strategije Evropske unije za mlade. Evropska unija  će, takođe, pojačati kapacitete misija EU za posmatranje izbora u trećim zemljama.

Što se tiče jačanja medijskih sloboda i pluralizma, imajući u vidu je bezbjednost novinara posljednjih godina sve više ugrožena i da je u određenim državama članicama porastao  broj fizičkih prijetnji, prijetnji preko interneta te napada na novinare,  će Komisija će  2021. predložiti preporuku o bezbjednosti novinara s naglaskom na prijetnje novinarkama i inicijativu za suzbijanje zloupotrebe strateških tužbi protiv učešća  javnosti (SLAPP). U okviru strukturiranog dijaloga sarađivaće s državama članicama i obezbijediti  održivo finansiranje projekata za pravnu i praktičnu pomoć novinarima u EU i van nje. Uzmeđu ostalog, predložiće  i dodatne mjere za podršku medijskom pluralizmu i povećanje transparentnosti u području vlasništva nad medijima i državnog oglašavanja putem novog alata za praćenje vlasništva nad medijima.

U dijelu koji se odnosi na suzbijanje dezinformacija, Komisija će se i dalje zalagati za prenošenje Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija u zajednički regulatorni okvir obaveza i odgovornosti internetskih platformi u skladu s predstojećim Aktom o digitalnim uslugama. U tom cilju,  Komisija će u proljeće 2021. izdati smjernice za poboljšanje Kodeksa dobre prakse i uspostaviti čvršći okvir za praćenje njegove  primjene. Komisija i Visoki predstavnik preduzimaće i druge mjere za jačanje otpornosti društava i podsticanje međunarodnog partnerstva.

……

Akcioni plan za evropsku demokratiju, zajedno s novim Evropskim mehanizmom vladavine prava, novom Strategijom za jačanje primjene Povelje o temeljnim pravima, Akcionim planom za medijski i audiovizuelni sektor, kao i paketom mjera za promovisanje i zaštitu ravnopravnosti u cijeloj  Evropskoj uniji, biće glavni podsticaj evropskoj demokratiji u suočavanju s izazovima digitalnog doba. Zalaganje za demokratiju je i okosnica vanjskog djelovanja Evropske unije povezanog sa zemljama pristupnicama i susjednim zemljama, objavila je Evropska komisija.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu