Riječ je o Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2020/723 od 4. marta  2020. o utvrđivanju detaljnih pravila u pogledu priznavanja certifikata pilota izdatih u trećim zemljama i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 (od 3. oktobra 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade vazduhoplova u civilnom vazduhoplovstvu  u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta).

Ovom se Uredbom utvrđuju   detaljna pravila o uslovima za prihvatanje dozvola pilota i pripadajućih ovlašćenja, privilegija ili certifikata te pripadajućih certifikata o zdravstvenoj sposobnosti izdatih u skladu sa zakonima trećih zemalja.

Uredba je u cjelosti obvezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama, a stupa na sngu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.

Integralni tekst Uredbe dostupan ovdje.

 

 

Slika: Google Images

Izvor:  eur-lex.europa.eu/legal