Evropska unija  donijela je tri zakonodavna akta u okviru paketa za čistu energiju: Uredbu o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, Direktivu o promovisanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora i Direktivu o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj  efikasnosti .

1.Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredbi (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta , direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Evropskog parlamenta i Savjeta, direktiva Savjeta 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 i stavljanju van snage Uredbe (EU) br. 525/2013.

Uredbom  se uspostavlja mehanizam upravljanja za:

(a) sprovođenje strategija i mjera osmišljenih za ostvarivanje ciljeva energetske unije i dugoročnih obaveza Unije u pogledu emisija gasove sa efektom staklene bašte u skladu s Pariškim sporazumom, kao i za prvo desetogodišnje razdoblje od 2021. do 2030., naročito energetskih i klimatskih ciljeva Unije za 2030.;

(b) podsticanje saradnje između država članicama, između ostalim, ako je to primjereno, na regionalnom nivou , osmišljene radi postizanja ciljeva energetske unije;

(c) osiguravanje blagovremenosti, transparentnosti, tačnosti, dosljednosti, usporedivosti i potpunosti izvještavanja Unije i njenih država članica Sekretarijatu UNFCCC-a i Pariskog sporazuma;

(d) doprinos većoj regulatornoj sigurnosti kao i doprinos većoj sigurnosti ulagača kao i doprinos potpunom iskorićšavanju prilika za ekonomski razvoj, podsticanje ulaganja, stvaranje radnih mjesta i socijalnu koheziju.

Uredba  se primjenjuje na pet dimenzija energetske unije, koje su usko povezane i međusobno se osnažuju: (a) energetska sigurnost; (b) unutrašnje energetsko tržište; (c) energetska efikasnost ; (d) dekarbonizacija; i (e) istraživanje, inovacije i konkurentnost.

2.Direktiva (EU) 2018/2001 o promovisanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora

Direktivom  se utvrđuje zajednički okvir za promovisanje energije iz obnovljivih izvora. Direktivom se postavlja obavezujući cilj Unije za ukupan udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije Unije u 2030.

Istovremeno, Direktivom se propisuju i pravila o finansijskoj podršci za električnu energije iz obnovljivih izvora, o vlastitoj potrošnji takve električne energije, o upotrebi energije iz obnovljivih izvora za sektore grijanja, hlađenja i prometa, o regionalnoj saradnji država članica, međusobno, i s trećim zemljama, o jemstvu porijekla, o administrativnim postupcima i informacijama i osposobljavanju.

Direktivom se takođe utvrđuju kriteriji održivosti i uštede emisije gasova sa efektom staklene bašte za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.

3.Direktiva (EU) 2018/2002 o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj  efikasnosti

Direktivom  se uspostavlja zajedničkiki okvir mjera za promovisanje energetske efiksnosti unutar Unije kako bi se osiguralo postizanje glavnih ciljeva energetske efikasnosti Unije od 20 % za 2020. i njenih glavnih ciljeva u pogledu energetske efikasnosti  od najmanje 32,5 % do 2030. te se otvara put daljim poboljšanjima energetske efikasnosti nakon tih datuma.

Ovom se direktivom   istovremeno utvrđuju pravila čija je namjena uklanjanje prepreka na tržištu  energije i prevladavanje tržišnih  nedostataka koji ograničavaju  efikasnost u snabdijevanju  energijom i njenoj upotrebi te se predviđa utvrđivanje okvirnih nacionalnih ciljeva energetske  efikasnosti i doprinosa za 2020. i 2030.

Sva tri zakonodavna akta objavljena  su u  Službenom listu Evropskre unije L 328 od 21. decembra 2018. Tekstovi propisa dostupni su ovdje.

 

Slika: google.com