EU uvodi nova pravila kako bi potrošaci mogli jednostavnije prekogranicno da kupuju odnosno preduzeca sigurnije da prodaju robu i digitalni sadržaj.

Savjet EU je 15.aprila 2019. donio paket koji se sastoji od Direktive o ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja i usluga (Direktiva o digitalnom sadržaju) i Direktive o ugovorima o prodaji robe (Direktiva o prodaji robe).

Direktivom o digitalnom sadržaju uvodi se visoki nivo zaštite za potrošace koji placaju za uslugu, ali i za one koji pružaju podatke u zamjenu za tu uslugu. Novim se pravilima  posobno predvidja da potrošac ima pravo na smanjenje cijene ili puni povrat novca ako nije moguce ukloniti nedostatke u razumnom roku. Period garancije  ne smije biti kraci od dvije godine.

Direktiva o prodaji robe primjenjivace se na svu robu, ukljucujuci proizvode s digitalnim elementom (npr. pametni hladnjaci). Novim se pravilima uvodi dvogodišnje minimalni period garancije  (važece od trenutka kada potrošac primi robu) te jednogodišnji period   za teret dokazivanja prebacen u korist potrošaca. Zemlje mogu prekoraciti te rokove kako bi zadržale trenutni nivo  zaštite potrošaca.

Direktiva o prodaji robe odnosi se na sve vrste prodaje robe, bilo da je rijec o fizickoj prodaji (u trgovini), prodaji na internetu ili bilo kojoj prodaji na daljinu. Roba s digitalnom komponentom (npr. pametni hladnjak ili pametni rucni sat) obuhvacena je tom direktivom.

Obje direktive temelje se na nacelu maksimalnog uskladivanja, što znaci da države clanice ne mogu odstupati od zahtjevâ. Medutim, zemljama EU-a daje se prostora da prevazidju zahtjeve u pogledu odredjenih aspekata, posebno kako bi zadržale nivo zaštite potrošaca koja se vec primjenjuje na nacionalnom nivou .

Tekstovi ce biti objavljeni u Službenom listu EU, a države clanice ce imati rok od dvije godine za prenošenje novih pravila u svoje nacionalno pravo.

Vise informacija u saopstenju Savjeta EU ovdje