unija  je nedavno izmijenila Direktivu o određenim aspektima prava društava u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela

Riječ je o Direktivi  (EU) 2019/2121 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 27. novembra 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela kojom su utvrđeni jasni i usklađeni postupci za spajanja, podjele ili premještanja preduzeća unutar jedinstvenog tržišta(zajedno „prekogranični postupci”) .

Direktiva uključuje mjere zaštite prava zaposlenih, posebno pravo na obavještavanje, konsultacije i učešće u odborima kompanija, kao i prava manjinskih akcionara i povjerilaca tokom prekograničnog postupka.

Direktiva sadrzi dva nova poglavlja za prekograničnu mobilnost društava, istovremeno pružajući zaštitu zainteresovanih strana, odnosno radnika, povjerilaca i manjinskih akcionara. Obje uključene države članice (polazišna i odredišna država članica) uključene su u prekogranično poslovanje. Iako će polazišna država članica morati da izda potvrdu koja prethodi preoblikovanju ili podjeli kako bi se ispitala prekogranična operacija, polazišne države članice ovlašćene su za nadzor zakonitosti prekogranične operacije u vezi s dijelom postupka koji je uredjen njihovim nacionalnim pravom.

Na osnovu presude u predmetu Polbud-Wykonastwo (C-106/16),  uključeno  je novo poglavlje o prekograničnom preoblikovanju kojim se uvodi postupak za društva kako bi se prekogranično preoblikovala u društvo s drugim pravnim oblikom u skladu s nacionalnim pravom društava te države članice.

Nova pravila omogućavaju društvima da premjeste svoje sjedište iz polazišne države članice u drugu (odredišnu) državu članicu unutar EU-a, a da pritom zadrže pravnu osobnost i svoje ugovore te ostvaruju slobodu poslovnog nastana koja im omogućava preseljenje unutar unutarnjeg tržišta. Postupak preoblikovanja prate zaštitni mehanizmi država članica kako bi se zaštitio interes javnosti, što uključuje zaštitu radnika, povjerilaca i manjinskih akcionara.

Poglavlje o prekograničnim spajanjima revidirano je i ažurirano kako bi imalo zaštitne mehanizme za povjerioce i manjinske akcionare jednake onima koji su predviđeni za preoblikovanja i podjele. Za razliku od prekograničnih preoblikovanja i dijeljenja, ne diraju se prava radnika na učestovanje te su stoga ova niža nego u slučaju preoblikovanja i podjela.

Novo poglavlje o prekograničnim podjelama  obuhvata postupak prekograničnih dijeljenja društava koja se žele podijeliti u dva novoosnovana društva ili više njih. Ostale se podjele isključuju. Acionari društva koje se dijeli imaće jednaka prava i zaštitu koji su predvidjeni za preoblikovanja.

U skladu s pravom Unije oni dijelovi postupaka i formalnosti koji se moraju ispuniti u vezi s prekograničnim preoblikovanjem u svrhu izdavanja potvrde koja prethodi preoblikovanju uredjeni su pravom polazišne države članice,dok su oni djelovi postupaka i formalnosti koji se moraju ispuniti nakon prijema potvrde koja prethodi preoblikovanju uređeni pravom odredišne države članice.

U smislu ove direktive „polazišna država članica” znači država članica u kojoj je privredno društvo upisano u registar prije prekograničnog preoblikovanja, dok  „odredišna država članica” znači država članica u kojoj se preoblikovano privredno društvo upisuje u registar nakon prekograničnog preoblikovanja odnosno tranformacije .

Države članice su obavezne da  donesu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom direktivom do 31. januara 2023.

Integralni tekst Direktive dostupan na

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:321:FULL&from=EN

 

Slika: Google Images

Izvor: Direktiva  (EU) 2019/2121 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 27. novembra 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela

https://eur-lex.europa.eu/legal