Evropska unija   je 11. decembra  2018. donijela Uredbu (EU) 2019/6 o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju van snage Direktive 2001/82/EZ od 6. novembra  2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Ova uredba ima za cilj smanjenje administrativnog opterećenja, poboljšanje unutrašnjeg tržišta i povećanje dostupnosti veterinarsko-medicinskih proizvoda te istovremeno  garantovanje  visokog nivoa  zaštite javnog zdravlja, zdravlja životinja i životne sredine.

Uredba stupa na snagu  28, januara 2019.  a primjenjuje se od 28. januara 2022.

Tekst Uredbe  dostupan na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.004.01.0043.01.HRV&toc=OJ:L:2019:004:FULL