Evropska unija je 20. juna 2019. donijela Uredbu o osnivanju Evropskog nadzornog tijela za rad i Direktivu o transparentnim i predvidivim radnim uslovima u Evropskoj uniji.

Riječ je o Uredbi (EU) 2019/1149 Evropskog parlamenta  i Savjeta od 20. juna 2019.o osnivanju Evropskog nadzornog tijela za rad, izmjeni uredbi (EZ) br. 883/2004, (EU) br. 492/2011 i (EU) 2016/589 i stavljanju van snage Odluke (EU) 2016/344  i Direktivi  (EU) 019/1152 Evropskog parlamenta  i Savjeta od 20. juna 2019. o transparentnim i predvidivim radnim uslovima u Evropskoj uniji

Države članice će prenijeti ovu direktivu u nacionalno zakonodavstvo najkasnije do 1. avgusta do 2022.

Evropska komisija pokrenula je web-mjesto Evropskog nadzornog tijela za rad i postupak za odabir njegova osoblja.

Više od 17 miliona Evropljana živi ili radi izvan svoje matične države članice, a Evropsko nadzorno tijelo za rad olakšavat će građanima, preduzećima i nacionalnim upravnim tijelima iskorištavanje prilika koje donosi slobodno kretanje ljudi  i biće važan instrument kojim će se jamčiti pravedna mobilnost radne snage.

Pročitajte više na  https://ela.europa.eu/index.html

Izvor:  Evropska komisija

Slika: Google Images