Evropska politička stranka je organizacija koja slijedi određeni politički program, registrovana  pri  Tijelu za evropske političke stranke i evropske političke fondacije  i doprinosi stvaranju evropske političke svijesti i izražavanja volje građana Unije.

U skladu s Uredbom (EU, EURATOM) br. 1141/2014 o statutu i finansiranju evropskih političkih stranaka i evropskih političkih fondacija,  politička stranka se definiše kao  udruženje građana koje slijedi političke ciljeve, i koje priznaje pravni poredak ili je osnovano u skladu s pravnim poretkom barem jedne države članice.

Od 2004. do finansijske 2017. godine evropske političke stranke su se finansirale bespovratnim sredstvima za poslovanje, a od 2018. finansiranje poprima oblik doprinosa.

Evropski parlament je 17. aprila  2018. odobrio nova pravila o finansiranju evropskih političkih partija i fondacija.  Pravila za taj oblik finansiranja navedena su u Glavi VIII. dijela drugog Finansijske uredbe, a  sredstva dostupna strankama predviđena su u budžetskoj  liniji 402 Budžeta Evropskog parlamenta.

Naime, pravila finansiranja utvrđuju se uredbom koju donose Savjet EU i Parlament EU, u skladu s članom 10 stav 4 Ugovora o Evropskoj uniji i članom 224 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, dok  implementacione  postupke donosi Predsjedništvo Evropskog parlamenta.

Kako bi primila doprinos od Parlamenta, stranka mora ispuniti određene uslove :

  • mora biti registrovana pri Tijelu za evropske političke stranke i evropske političke fondacije  u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014,
  • u Evropskom parlamentu mora je predstavljati najmanje jedan poslanik,
  • mora podnijeti godišnje finansijske izvještaje, izvještaje vanjske revizije i popis donatora i uplatilaca,
  • mora podnijeti dokaze da su stranke članice iz EU-a po pravilu objavile na svojim internetskim stranicama, u jasno vidljivom i korisniku prilagođen način, politički program i logotip evropske političke stranke za određeni period.

Svaka stranka koja ispunjava  navedene uslove može se prijaviti za finansiranje za određenu finansijsku godinu, ako do 30. septembra prethodne finansijske godine, Parlamentu  dostavi svoju prijavu i procjenu budžeta.

Evropska komisija  je 29. juna 2018. godine objavila   Poziv na dodjelu doprinosa br. IX-2019/01 – Doprinosi evropskim političkim strankama (2018/C 228/04).

U skladu s članom 19 Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 odgovarajuća odobrena sredstva dijele se na godišnjoj osnovi. Dodjeljuju se evropskim političkim strankama čiji su zahtjevi za dodjelu sredstava za finansiranje bili odobreni na osnovu  kriterijuma prihvatljivosti te kriterijuma za isključenje, prema sljedečem kljuću raspodjele:

  1. a) 10 % sredstava dijeli se u jednakim djelovima između evropskih političkih stranaka korisnica,
  2. b) 90 % dijeli se između evropskih političkih stranaka korisnicama srazmjerno udjelu njihovih članova izabranih u Evropski parlament.

Isplata pretfinansiranja obavlja se u roku od 30 dana od obavještenja  o odluci o dodjeli doprinosa.

Predviđeno finansiranje za finansijsku  2019. u skladu s članom 402. Budžeta  Parlamenta pod nazivom „Finansiranje evropskih političkih stranaka”, iznosi ukupno 50 000 000 EUR.

Konačan iznos raspoloživih sredstava podliježe odobrenju budžetskog  tijela.

Više informacija o ovom pozivu  dostupno ovdje.

Saznajte više o popisu evropskih političkih stranaka s navedenim iznosima finansijskih sredstava ovdje.

 

Izvor: http://www.europarl.europa.eu

Slika: Google Images