U odgovoru na učinak izbijanja bolesti COVID-19 i njene socioekonomske posljedice Uredbom Savjeta  (EU) 2020/672 od 19. maja 2020.   uspostavljen  je Evropski instrument za privremenu podršku radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u vanrednoj situaciji (SURE) („Instrument”) .

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i postupci kojim se  Evropskoj uniji omogućava da državi članici u kojoj je zbog izbijanja bolesti COVID-19 došlo do ozbiljnih ekonomskih  poremećaja, ili kojoj ozbiljno prijete takvi poremećaji, pruži finansijsku pomoć prvenstveno za finansiranje programâ skraćenog radnog vremena ili sličnih mjera kojim je cilj zaštititi zaposlene i samozaposlena lica  i na taj način smanji stopa nezaposlenosti i gubitak prihoda, i dodatno, za finansiranje nekih zdravstvenih mjera, posebno na radnom mjestu.

Uspostavljanje Evropskog instrumenta za privremenu podršku radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u vanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 trebalo bi da  omogući Uniji da odgovori na krizu na tržištu rada na koordiniran, brz i djelotvoran način te u duhu solidarnosti među državama članicama, čime bi se ublažile posljedice na zaposlenost za pojedince i najpogođenije  ekonomske  sektore te smanjio  direktan  efekat te vanredne situacije na javne rashode država članica, navodi se, pored ostalog,  u preamboli ove uredbe.

Integralni tekst Uredbe dostupan ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu/legal