Evropski parlament, Savjet i Komisija proglasili su Evropski stuba socijalnih prava na sastanku na vrhu u Göteborgu 2017.godine.

Evropski stub socijalnih prava sadrži 20 načela i prava koja su ključna za pravedna i funkcionalna tržišta rada i sisteme socijalne zastite u 21. vijeku. Sastoji se od tri poglavlja:
(1) jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada;
(2) pravednih radnih uslova;
E(3) socijalne zaštite i uključenosti.

Evropska komisija je već predstavila nekoliko mjera koje proizlaze iz stuba, kao što su Program vještina za Evropu (1. načelo), Strategija za rodnu ravnopravnost (2. načelo), Akcioni plan EU za borbu protiv rasizma (3. načelo), Paket podrške za zapošljavanje mladih (4. načelo) i Prijedlog direktive o primjerenim minimalnim platama (6. načelo).

Predstojeće mjere EU u 2021. uključivaće, među ostalim, evropsko jemstvo za djecu (11. načelo),novi strateški okvir za bezbjednost i zdravlje na radu (10. načelo), inicijativu za poboljšanje radnih uslova osoba koje rade putem digitalnih platformi (5. i 12. načelo) i Akcioni plan za socijalnu ekonomiju.

Portugalsko predsjedništvo Savjeta EU u maju 2021. u Portu organizuje sastanak na vrhu posvećen socijalnim pitanjima.
Glavna tema biće kako ojačati socijalnu dimenziju Evrope i tako uspješno ostvariti pravedan, uključiv i otporan oporavak te zelenu i digitalnu tranziciju.To će ujedno biti prilika da se na najvišoj političkom nivou potvrdi posvećenost sprovodjenju socijalnog stuba. Akciomi plan evropskog stuba socijalnih prava Komisijin je doprinos tom sastanku.

Više informacija ovdje https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_hr.pdf