Evropska komisija  je 4. septembra 2020. godine,  pokrenula javno savjetovanje o budućem akcionom planu za ekološku poljoprivredu. Kako navodi Evropska komisija, taj će sektor imati važnu ulogu u realizaciji Evropskog zelenog plana i postizanju ciljeva utvrdenih u Strategiji „od polja do stola” i Strategiji za bioraznolikost.

Naime, prioritet Komisije je obezbijediti da sektor ekološke poljoprivrede na raspolaganju ima odgovarajuće instrumente, kao i djelotvoran i usaglašen pravni okvir, koji je ključan za postizanje cilja da 25 % poljoprivrednog zemljišta bude namijenjeno ekološkoj poljoprivredi.

Iako je nova Uredba o ekološkoj proizvodnji čvrst temelj, sekundarnim zakonodavstvom koje će se tek usvojiti osiguraće se  jednako čvrsta podrška, navodi se , pored ostalog, u saopštenju Komisije. Zato je na zahtjev država članica, Evropskog parlamenta, trećih zemalja i drugih zainteresovah strana, Evropska komisija predložila da se stupanje na snagu novog zakonodavstva o ekološkoj proizvodnji odgodi za jednu godinu, s 1. januara 2021. na 1. januar 2022. godine.

Integralni tekst saopštenja Komisije dostupan ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_1548

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu