OBLICI FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

Finansijska pomoć Evropske unije može se pružiti putem načina finansiranja predviđenih Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012, a posebno putem:

 • bespovratnih sredstava;
 • ugovora o nabavci za usluge, robe ili radove;
 • opšte ili sektorske budžetske pomoći;
 • doprinosa uzajamnim fondovima koje je uspostavila Komisija, u skladu s članom 187 Uredbe (EU, ) br. 966/2012;
 • finansijskih instrumenata poput zajmova, garancija, vlasničkog ili kvazivlasničkog kapitala, ulaganja ili učestvovanja i instrumenata za dijeljenje rizika, kad god je to moguće pod vođstvom EIB-a u skladu s njenim vanjskim mandatom na osnovu Odluke br. 1080/2011/EU, multilateralne evropske finansijske institucije poput Evropske banke za obnovu i razvoj ili bilateralne evropske finansijske institucije, npr. bilateralnih banaka za razvoj, moguće u kombinaciji s dodatnim bespovratnim sredstvima iz drugih izvora.

Ovom uredbom utvrđuju se zajednička pravila koja se primjenjuju na:

 • Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR),
 • Evropski socijalni fond (ESF),
 • Kohezioni fond,
 • Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i
 • Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

koji funkcionišu u skladu sa zajedničkim okvirom („evropski strukturni i investicioni fondovi” – „ESI fondovi”).Uredbom se, takođe, utvrđuju odredbe potrebne za osiguravanje efikasnosti ESI fondova i njihove međusobne koordinacije te njihove koordinacije s instrumentima Unije.

Strukturni i kohezioni fondovi

Strukturni fondovi Evropske unije na raspolaganju su državama članicama EU koje imaju potrebe za dodatnim ulaganjima u ujednačen i održiv ekonomski i društveni razvoj.  Crna Gora  će imati pravo na sredstva iz ovih fondova nakon stupanja u članstvo. Ovi fondovi učestvuju u ostvarivanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije i glavni su instrumenti regionalne politike EU koja ima za cilj smanjiti razlike u razvoju regija i zemalja članica.

Uglavnom postoje 3 vrste pomoći:

Bespovratna sredstva

 • Pomoći za određen projekat.
 • Sufinansiranje je potrebno.
 • Aktivnosti koje su već sprovedene ne mogu se finansirati.
 • Samo jedna pomoć u formi bespovratnih sredstava može biti dodjejena za određen projekt.

Zajmovi

 • Dostupni projektima u privatnom i javnom sektoru. Naročito za opštine i mala i srednja preduzeća.

Garancije

 • Dostupne bankama, lizing kompanijama, finansijskim institucijama, MSP itd.

Instrumenti kroz koje EU pruža podršku su:

 • Nacinalna IPA
 • Višekorisnička IPA
 • Programi EU
 • Strukturni fondovi