Evropska komisija  je odlučila uputiti Sudu Evropske unije predmet protiv Bugarske, Finske i Grčke zato što nisu izvijestile ili su djelimično izvijestile o svojim mjerama kojima se prenose propisi EU-a o uspostavljanju okvira za prostorno planiranje morskog područja (Direktiva 2014/89/EU).

Naime, države članice morale su tu Direktivu prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 18. septembra 2016. godine. Evropska  komisija će pozvati Sud da Bugarskoj odredi novčanu kaznu od 14 089,60 EUR po danu, Finskoj od 7 739,76 EUR po danu i Grčkoj od 31 416,00 EUR po danu od dana donošenja presude do trenutka kada se ta Direktiva bude u potpunosti sprovodila i stupi na snagu u nacionalnom zakonodavstvu.
Protiv Bugarske, Finske i Grčke u novembru 2016. pokrenuti su postupci zbog povrede, u okviru kojih su u julu 2017. poslata obrazložena mišljenja.
Bugarska i Grčka nisu obavijestile Komisiju o donošenju mjera potrebnih za prenošenje Direktive.
Finska je obavijestila Komisiju o donošenju mjera potrebnih za prenošenje Direktive, ali te se mjere primjenjuju samo na kopnenu Finsku a ne na pokrajinu Aland, koja je takođe obuhvaćena područjem primjene Direktive. Pomorsko prostorno planiranje funkcioniše na prekograničnom i međusektorskom nivou kako bi se osiguralo da se ljudske aktivnosti na moru odvijaju na efikasan, siguran i održiv način.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images