Jedan od ključnih zadataka države u procesu pristupanja u EU je da izvještava Evropsku komisiju o napretku koji je ostvarila u ispunjavanju kriterija za članstvo u EU (Kriteriji iz Kopenhagena 1993. i Kriteriji iz Madrida 1995.) kao i opštih i posebnih uslova za državu ili grupe država u procesu pristupanja u EU.

Izvještavanje može biti redovno, periodično, na ad hoc osnovi i/ili po zahtjevu. Izvještavati se može u pisanoj (tekst, grafički prikaz, tabelarni prikaz itd.) i usmenoj formi. Odlike kvalitetnog izvještavanja su: istinitost i relevantnost informacija, jasnoća, preciznost, jednostavnost i sažetost.

Ključni dokument koji institucije izrađuju u cilju izvještavanja Evropske komisije u procesu evropskih integracija je  Prilog  za redovni godišnji izvještaj o zemlji   u procesu evropskih integracija.

Godišnji izvještaj o zemlji je dokument kojim Evropska komisija ocjenjuje dostignuti nivo pripremljenosti države za članstvo u EU i nivo napretka koji je država ostvarila u prethodnih 12 mjeseci, te kojim utvrđuje listu prioriteta (do četiri po oblasti) za koje se očekuje da ih država realizuje u narednih 12 do 18 mjeseci. Godišnji izvještaj o zemlji je od 2005. do 2015. godine je za  imao naziv – Izvještaj o napretku Crne Gore, a od 2015. godine – Izvještaj o Crnoj Gori .

Prati se realizacija  mjera i aktivnosti kroz ocjenu stanja u zemlji (rana faza, odredeni nivo pripremljenosti, umjereno pripremljen, dobar nivo pripremljenosti i dobro napredovao); ocjenu ostvarenog napretka na godišnjoj osnovi (nazadovao, nije bilo napretka, odreden napredak, dobar napredak i vrlo dobar napredak); što   omogućava medusobno poredenje država obuhvacenih politikom proširenja.

Procjenjuje se svaka oblast pojedinačno. Osnova  za procjenu stanja i komparaciju su kontrolne liste pitanja koje omogućavaju da se dobije cjelovita slika stanja u određenom sektoru.

Kontrolne liste pitanja sastavlja Evropska komisija, identične su za sve i na njih odgovaraju sve države obuhvaćene politikom proširenja.

Kontrolne liste pitanja, navedeni način ocjenjivanja i liste preporuka osnova su tzv. Nove metodologije izrade godišnjih izvještaja, koju je Evropska komisija uvela 2015. godine.

Prilog institucija nije izvještaj o radu institucija ili pojedinačnih nivoa vlasti nego izvještaj o aktivnostima koje su urađene u državi s ciljem ispunjavanja uslova za članstvo u EU i obaveza u procesu evropskih integracija.

Da bi bio relevantan za Evropsku komisiju, sadržaj Priloga institucija treba da uključuje informacije o strateškom okviru (usvajanje i sprovodenje strategija i ostalih planskih dokumenata) i pravnom okviru (usvajanje zakonodavstva, njegova usklađenost s pravnom tekovinom i njeno sprovodenje, uključujući i zaključivanje međunarodnih ugovora i pristupanje međunarodnim konvencijama i sl.); kao i razvoju institucionalnih/administrativnih kapaciteta (osnivanje institucija, njihova opremljenost, broj novozaposlenih, saradnja i koordinacija institucija u ispunjavanju obaveza iz procesa i sl.) te  realizaciji preporuka koje je Evropska komisija utvrdila u prethodnom godišnjem izvještaju, zatim preporukama koje su utvrđene u okviru zajedničkih tijela EU i Crne Gore za praćenje sprovodenja SSP-a, preporukama iz Reformske agende, preporukama koje su proizišle iz Programa ekonomskih reformi, Berlinskog procesa itd.. Prilog, treba da sadrži i informacije o usklađivanju domaćeg zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, kratak opis šta je i kako preuzeto u domaći propis iz propisa EU; kao I podatke o sprovođenju i primjeni ( track record) koji oslikavaju ostvareni napredak.

U sadržaj Priloga nije potrebno uključivati informacije o projektima pomoći EU. Međutim, kada se obradivač odluči da se ova vrsta informacija uključuje u Prilog godišnjem izvještaju, onda je potrebno da se fokusira isključivo na rezultate projekata. Ako se navode obuke, onda to isključivo treba da budu one koje se tiču povećanja sposobnosti državnih službenika za preuzimanje obaveza u procesu evropskih integracija i njihovo sprovođenje planiranim aktivnostima. Ako se navode planirane aktivnosti, one isključivo treba da se odnose na blisku budućnost i ispunjavanje obaveza u procesu evropskih integracija.

Ključno je da svaka dostavljena informacija sadrži minimalno odgovore na pitanja: ko, šta, kada, radi/zbog čega i koji je rezultat?

Prilog institucija brojem stranica treba da  prati godišnji izvještaj o zemlji.

Sve što se napiše u izvještaju ili kaže u usmenom izvještavanju smatra se službenim informacijama, te može postati obaveza u procesu pristupanja u EU.

Takođe, sve što se napiše odnosno kaže neizbježno utiče na sliku u Evropskoj komisiji i ostalim institucijama EU, te stručnoj i široj javnosti o državi potencijalnoj odnosno državi kandidatkinji za članstvo u EU.

Evropska komisija sve dostavljene informacije dodatno provjerava, te po potrebi zahtijeva dodatna pojašnjenja.