Riječ je o Preporuci o lakšem prelasku u svijet rada – jačanje Garancije za mlade,  koju je donio Savjeta EU 30. oktobra 2020. godine.

Ovom preporukom želi  se unaprijediti podrška zapošljavanju mladih u cijeloj EU, posebno tokom pandemije  COVID-19, koja uzrokuje povratak visokih stopa nezaposlenosti mladih i porast broja mladih koji ne rade, nisu u sistemu redovnog obrazovanja  niti su  u sistemu obrazovanja odraslih (NEET), objavio je Savjet .Naime, u novoj Garanciji za mlade ponovno se potvrđuje obaveza država članica EU da uspostave nacionalne programe kojima bi se mladima omogućilo da, u roku od četiri mjeseca od trenutka kada postanu nezaposleni ili napuste formalno obrazovanje, dobiju ponudu za posao, nastavak obrazovanja, pripravništvo ili mentorstvo.

Istovremeno  se u Preporuci starosna granica za mlade kojima je Program namijenjen pomjera s 25 na najviše 29 godina, a poboljšava se i uključivanje osoba koje pripadaju ranjivim grupama, kao što su osobe iz NEET grupe, mlade žene i osobe s invaliditetom.

Garancija za mlade sprovodice se mjerama podrške na nacionalnom, regionalnom, i lokalnom nivou, pri čemu ce se uzimati u obzir sljedece smjernice:

  • mapiranje – utvrđivanje ciljnih grupa, dostupnih usluga i potreba za vještinama te identifikacija mladih koji su u riziku da postanu članovi grupe NEET
  • informisanje – ciljane informativne kampanje među mladima i dopiranje do osoba iz NEET grupe
  • priprema – unapređivanje profiliranja kako bi se uskladile potrebe i odgovori na njih, sprovođenje savjetovanja, usmjeravanja  i  mentorstva i poboljšanje digitalnih i drugih važnih vještina
  • ponuda – podsticaji za zapošljavanje, osiguravanje kvaliteta i pravednosti i pružanje podrške nakon zapošljavanja.

Ovom  preporukom  zamijenjuje se  Preporuka Savjeta  od 22. aprila 2013. o uspostavljanju Garancije za mlade.

Od 2014. za učestovanje  u programima u sklopu Garancije za mlade svake se godine prijavi više od pet  miliona mladih, a njih više od 3,5 miliona prihvatilo je ponudu za posao, nastavak obrazovanja, pripravništvo ili usavršavanje.

Tekst Preporuke dostupan je ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.372.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AC%3A2020%3A372%3ATOC

 

Slika: Google Images

Izvor:eur-lex.europa.eu