Evropska komisija na osnovu ovlascenja iz EU direktiva 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji, 2014/24/EU o javnoj nabavci, 2014/25/EU o nabavci subjekata koji djeluju u sektoru vodoprivrede, energetskom i saobracajnom sektoru i sektoru postanskih usluga i 2009/81/EZ o javnoj nabavci u oblasti odbrane i bezbjednosti, donijela akte kojima se od 1.januara 2020. mijenjaju vrijednosti evropskih pragova za javne nabavke velike vrijednosti.

Navedeni akti ce stupiti na snagu 1. januara 2020.i u cijelosti su obavezujuci i direktno se primjenjuju u svim državama clanicama.

Pragovi su iskazani u vrijednostima bez PDV-a, a odnose se na nabavke velike vrijednosti koji ce biti na snazi do 31. decembra 2021.:

Radovi: (klasicna direktiva 2014/24/EU, koncesije 2014/23/EU, sektorska direktiva 2014/25/EU i Direktiva 2009/81/EZ) 5.350.000,00 EUR

Roba i usluge (tijela centralne državne uprave-klasicna direktiva 2014/24/EU): 139.000,00 EUR

Roba i usluge (decentralizovani javni narucioci -klasicna direktiva 2014/24/EU): 214.000,00 EUR

Roba i usluge (sektorska direktiva 2014/25/EU i Direktiva 2009/81/EZ): 428.000,00 EUR

Takodje, objavljena je Komunikacija Komisije – kojom su odredjene odgovarajuce vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta (SL EU C-370 od 31.10.2019.) kojom su odredjene vrijednosti eu pragova u nacionalnim valutama drzava clanica cija valuta nije euro.

Tekst komunikacije dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:C:2019:370:TOC

Izvori:
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1827 od 30. oktobra 2019. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1828 od 30. oktobra 2019. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1829 od 30. oktobra 2019. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)
Uredba Komisije (EU) 2019/1830 od 30. oktobra 2019. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)iz gore navedenih uredaba preracunate u kune

Slika: Google Images