Privremenim okvirom  Komisije koji je  donijela 19. marta 2020.  a izmijenila  odnosno dopunila 3. aprila 2020, predviđene su sljedeće vrste pomoći koje države članice mogu dodijeliti tokom pandemije koronavirusa:

  • direktna bespovratna sredstva, dokapitalizacije, selektivne poreske olakšice i avansi u iznosu do 100 000 eura za preduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 120 000 eura za preduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture i 800 000 eura za preduzeća koja posluju u svim drugim sektorima kako bi se finansirale njihove hitne potrebe za likvidnošću.;
  • državne garancije za kreditiranje preduzeća kako bi se obezbijedilo da banke nastave odobravanje kredite klijentima kojima su potrebni. Te državne garancije mogu obuhvatati do 90 % rizika kredita kako bi se preduzećima olakšalo da ispune trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja;
  • subvencionisano finansiranje preduzeća kreditima javnog sektora s povoljnim kamatnim stopama koje će preduzećima pomoći da ispune trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja.
  • zaštitne mjere za banke koje preusmjeravaju državne podrške realnoj ekonomiji : takva pomoć smatra se direktnom pomoći klijentima banaka, a ne samim bankama, te se daju smjernice o tome kako narušavanje  konkurencije medju bankama svesti na najmanju moguću mjeru;
  • javno kratkoročno osiguranje izvoznih kredita za sve zemlje, bez potrebe da dotična država članica dokaže da je u određenoj državi privremeno nedostupno pokriće za trzišne  rizike;
  • podrška za istraživanje i razvoj u oblasti koronavirusa radi rješavanja aktualne zdravstvene krize u obliku direktnih bespovratnih sredstava, avansnih premija ili poreskih olakšica, a  za prekogranične projekte u kojima učestvuje  više od jedne države članice mogu se dodijeliti dodatna sredstva;
  • podrška za izgradnju i nadogradnju infrastrukture potrebne za razvoj i testiranje proizvoda (uključujući vakcine, respiratore i zaštitnu odjeću) korisnih za borbu protiv pandemije koronavirusa, do prve industrijske primjene.
  • podrška za proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje pandemije koronavirusa u obliku direktnih bespovratnih sredstava, poreskih olakšica, avansnih premija i garancija za zaštitu od gubitaka.
  • ciljana pomoć u obliku odgađanja poreza i/ili odgađanja plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje za sektore, regije ili vrste preduzeća najteže pogođene pandemijom;
  • ciljana pomoć u obliku subvencija za plate zaposlenih preduzeća u najteže pogođenim sektorima ili regijama, koja bi inače morala otpuštati zaposlene.

Privremeni okvir državama članicama omogućava da međusobno kombinuju sve mjere pomoći, osim kredita i garancija za isti kredit koji prekoračuju pragove navedene u okviru. Omogućava im i da kombinuju sve mjere pomoći dodijeljene na osnovu  Privremenog okvira s postojećim mogućnostima dodjele „de minimis” pomoći u iznosu do 25 000 eura tokom tri fiskalne godine za preduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 30 000 eura tokom tri fiskalne godine za preduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture te 200 000 eura tokom tri fiskalne godine za preduzeća koja posluju u svim drugim sektorima. Države članice moraju se obavezati da će izbjegavati nepotrebnu kumulaciju mjera podrske za ista preduzeća kako bi pomoć bila ograničena na njihove stvarne potrebe.

Osim toga, Privremeni okvir dopunjuje mnoge druge mogućnosti koje su državama članicama na raspolaganju radi ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima Unije o državnim pomoćima.

Komisija je 13. marta 2020. donijela Komunikaciju o koordinisanom ekonomskom  odgovoru na pandemiju covida-19, u kojoj su utvrđene te mogunosti. Države članice mogu donijeti opste mjere u korist preduzeća (npr. odgoda plaćanja poreza ili subvencionisanje rada sa skraćenim radnim vremenom u svim sektorima) koje su van područja primjene pravilâ o državnim pomoćima.

Preduzećima se  mogu dodijeliti i naknadu za pretrpljenu štetu koja je uzrokovana i direktno  prouzrokovana pandemijom koronavirusa.

Privremeni okvir primjenjivaće se do kraja decembra 2020. Komisija će, radi pravne sigurnosti, prije tog datuma procijeniti treba li produziti rok primjene okvira.

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu