Lokalna samouprava u državama Evropske unije različito je organizovana, a  različitost postojećih modela uglavnom je rezultat kompromisa aktualnih političkih snaga, konkretnih potreba i tradicije pojedine države. Tako unutar EU-a postoje sistemi s jednim, dva i tri stepena lokalnih jedinica, monotipni i politipni sistemi, sistemi s malim i s velikim jedinicama i drugi modeli organizovanja.

Evropska poljelja o lokalnoj samoupravi

Evropska unija nema posebnih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu, nego su u odnosu na to područje prihvaćeni odgovarajući akti Savjeta  Evrope.

U okviru Savjeta Evrope države članice usvojile su Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi kojom su odredili minimum osnovnih načela upravljanja koja bi svaki demokratski sistem lokalne samouprave trebao poštovati.

Evropska povelja je pravni instrument koji osigurava osnovne standarde za efikasan rad lokalne samouprave i jamci političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost  lokalnih vlasti.

Evropska povelja pod lokalnom samoupravom podrazumijeva pravo i mogućnost lokalnih jedinica da, u okvirima određenim zakonom, uređuju i upravljaju, uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog stanovništva, bitnim dijelom javnih poslova.

Načela lokalne samouprave

Iz odredbi Evropske povelje proizlaze tri osnovna načela na kojima se zasniva lokalna samouprava: načelo decentralizacije, načelo demokratizacije i načelo supsidijarnosti. Načelo decentralizacije,  pojednostavnjeno podrazumijeva prenos određenog opsega poslova s državnih organa na lokalne organe uz zadržavanje kontrole zakonitosti postupanja lokalnih tijela saglasno zakonu i drugim propisima.

Načelo demokratizacije,  podrazumijeva uključivanje i umrežavanje građana u donošenju relevantnih odluka  a načelo supsidijarnosti, izraženo kao zahtjev da se u obavljanju javnih ovlašćenja preferiraju vlasti koje su najbliže građanima uz poštovanje zahtjeva efikasnosti i ekonomičnosti.

Lokalne samouprave u pregovaračkom procesu

Lokalne samouprave u pregovaračkom procesu nemaju direktnu ulogu, već posrednu preko nacionalnih vlasti i resornih ministarstava.  Međutim značajan procenat pravnih tekovina EU i standarda koji budu prenijeti u nacionalno zakonodavstvo ili se budu sprovodili direktno na nivou EU, sprovodiće se upravo na lokalnom nivou.

Lokalna samouprava, u skladu s principom supsidijarnosti, definisana je kao najvažniji adresat evropskog zakonodavstva, a time joj je i data važna uloga u procesu prilagođavanja nacionalnog institucionalnog i zakonodavnog okvira s normativnom praksom Evropske unije. Smatra se da je izmedu 60 i 70 % svih evropskih direktiva adresirano upravo na jedinice lokalne samouprave kao aktere koji su zaduženi za njihovu punu implementaciju i ostvarenje planiranih ciljeva i vrijednosti, koji se njima žele postići.

Kao samostalan oblik javne uprave, koji je najbliži građanima, njihovim potrebama i svakodnevnim izazovima, lokalna samouprava je zadužena za regulaciju i vršenje javnih poslova u mnogim društvenim oblastima. Zbog toga ona mora imati i adekvatnu ulogu u procesu pristupanja, jer od sposobnosti i kapaciteta (administrativnih, materijalnih i personalnih) lokalnih zajednica, u velikoj mjeri, zavisiće uspjeh i vremenski okvir pristupnog procesa. Pregovaranje o različitim pristupnim poglavljima biće nezamislivo bez koordinacije i saradnje sa lokalnim samoupravama, a samo neka od ključnih poglavlja odnose se na socijalna pitanja, zapošljavanje, zaštitu životne sredine, energetiku, poljoprivredu, ruralni razvoj, zdravlje, održivi razvoj itd. Svi ovi izazovi najefikasnije se rješavaju upravo na nivou lokalnih zajednica za koje su one neposredno i nadležne.

Naime, u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, LEADER – Liaison Entre Actions de Développement de l‘Économie Rurale – je veza između ruralne privrede i mjera za razvoj, koji je prije svega usmjeren na pojedinačne projekte koji se pripremaju i sprovode na nivou lokalnih zajednica. U okviru ovog pristupa, lokalne zajednice imaju priliku da riješe specifične probleme na svojoj teritoriji, imajući u vidu prirodne, ekonomske ili druge specifičnosti. Na taj način se lokalne zajednice uključuju kako u sprovođenje mjera Zajedničke poljoprivredne politike, tako i mjera koje se odnose na unaprjeđenje zapošljavanja i smanjivanje siromaštva u ruralnim sredinama.

Ključna uloga lokalne samouprave je edukacija stučnog kadra na lokalnom nivou, strateško planiranje i priprema projekata čija realizacija će doprinijeti ispunjenju EU standarda uz koriščenje predpristupnih fondova, a samim tim doprinijeti lokalnom održivom razvoju cijele zajednice. Takođe, uloga lokalnih i regionalnih vlasti nije ograničena isključivo na implementiranje legislative; tačnije, one često imaju ključnu ulogu u iniciranju i održavanju željenog pravca razvoja. Zbog toga je od najviše važnosti za kvalitet i postizanje ciljeva da oni koji su odgovorni za donošenje odluka pažljivo saslušaju mišljenje onih koji su odgovorni za implementaciju odluka, npr. lokalnih i regionalnih vlasti, i naročito, mišljenje izabranih predstavnika koji su politički odgovorni građanima za stvari koje na njih utiču na lokalnom nivou.

Na nacionalnom nivou najznačajniji i najobimniji dio pripreme vezan je za komplikovan proces analize i prilagođavanja nacionalnih zakona i drugih pravnih akata zahtjevima EU. Tu se, naravno, misli na ono što se često u stručnoj javnosti naziva primjena acquis EU . Iskustvo drugih zemalja, danas članica EU, pokazalo je da su neki zakoni, zbog vrste oblasti na koje se odnose, lakšu primjenu našli na nacionalnom nivou, dok su drugi zakoni više uticali na lokalni nivo.

Iskustva iz zemalja članica, stečena tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji, jasno pokazuju da je efikasna, odgovarajuća i blagovremena pripremna faza na lokalnom nivou preduslov za uspješnu strategiju pristupanja, u korist svih građana.

Glavni napor u pripremnoj fazi je bio fokusiran na opsežan i zahtjevan zadatak skeniranja i prilagodavanja nacionalnih zakona i ostalih propisa grupi zakona Evropske unije.

Takođe,  treba posebno imati u vidu činjenicu da značajne mogućnosti  u koriščenju sredstava iz fondova EU imaju, pored ostalih, i lokalni nivo vlasti i nevladine organizacije.

Stoga, lokalne samouprave treba posebno da obrate pažnju na: određivanje prioritetnih ciljeva svog razvoja i definisanje strategije lokalnog ekonomskog razvoja; usklađivanje prioritetnih ciljeva razvoja na lokalnom nivou sa razvojnim ciljevima Crne Gore; upoznavanje sa strateškim ciljevima EU; iscrpno informisanje o programima i fondovima EU za koje mogu da apliciraju; obučavanje kadrova za izradu predloga projekata po EU formatu; kao i pažljivo pristupanje procesu apliciranja za odabrane projekte.

Od velike je  važnosti pokretanje i sprovođenje programa obuke sa ciljem da se zaposleni u lokalnoj samoupravi upoznaju sa principima funkcionisanja EU. Pored toga, neophodno je informisanje u vezi sa: pravnim instrumentima koji se koriste u evropskoj regulativi, strukturnim i kohezionim fondovima EU, kao i u vezi sa sistemom odlučivanja u okviru EU, metodama i tehnikama usklađivanja propisa, nomotehničkim vještinama za izradu pravnih akata, kao i informisanje o mogućim posljedicama članstva u EU, uključujući i opšte informacije u vezi sa strukturnim promjenama, regionalnom politikom,  pratećim mjerama podrške, kao i odgovarajući programi obuke za znanje stranih jezika na nivou opština, kao i za  medijsku  i informatičku pismenost.

Praksa u drugim zemljama, danas članicama EU, pokazala je da su lokalne vlasti najviše pažnje posvetile primjeni zakona iz sljedečih oblasti: javne nabavke, državna pomoć, javna preduzeća – komunalne usluge, zaštita potrošača, zaštita životne sredine, upravljanje otpadom, zaštita od buke, okvirni uslovi u vezi sa lokalnim finansijama, pravo stranih državljana da kupuju zemljište, kretanje radne snage, pravo svih građana EU da glasaju na lokalnim izborima.

Proces pristupanja Evropskoj uniji de-facto se sastoji od dva paralelna procesa, procesa pridruživanja Evropskoj uniji i procesa pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Naime, proces pridruživanja Evropskoj uniji  odvija se na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, čiji je glavni cilj obezbjeđivanje okvira za proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnim tekovinama Evropske unije, kao i za njegovo sprovođenje. Ključna institucionalna obeležja procesa pridruživanja obuhvataju Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje i pododbori za stabilizaciju i pridruživanje, kao i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

Procesa pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, odvija se u okviru meduvladine konferencije o pristupanju Crne Gore  Evropskoj uniji, u kojem država kandidat treba da postigne sporazum sa zemljama članicama Evropske unije o uslovima njenog pristupanja Uniji.Proces je organizovan u 35 pregovaračkih poglavlja pravnih tekovina Evropske unije.

Ova dva procesa su tijesno povezana i sa napretkom pregovora o pristupanju Evropskoj uniji će se sve više spajati u jedan proces. Međutim, treba ih posmatrati kao odvojene procese, zasnovane na različitim pravnim osnovama i sa različitim zadacima. Dok se process pridruživanja odnosi na kompletne pravne tekovine Evropske unije, njihovo usaglašavanje I sprovođenje u okviru nacionalnog pravnog poretka do dana stupanja u članstvo Evropske unije, proces pregovora se pretežno bavi specificnim pitanjima u prenošenju pravnih tekovina Evropske unije i završava se okončanjem pregovora oko dvije godine pre stupanja u clanstvo Evropske unije.

Ustvari, u procesu pridruživanja i pristupanja  Evropskoj uniji i usvajanje potrebnih zakona tokom cjelokupnog procesa, Acquis EU  ima značajan uticaj na nacionalni, regionalni i lokalni nivo. Lokalne vlasti, koje su tradicionalno fokusna tačka života zajednice u kojoj političke odluke i pravila direktno utiču na građane kao pojedince, nivo su na kojem se uticaj pridruživanja  i pristupanja najdirektnije osjeća.

Zato u čitavom ovom procesu koji je važan za cijelo društvo i svakog građanima, mjesto i uloga lokalne samouprave treba da ima adekvatno mjesto.