Evropska komisija  je  2. decembra 2020. godine objavila paket inicijativa za modernizaciju pravosudnih sistema  Evropske unije. Riječ je o digitalnom paketu instrumenata za pravosuđe -novi paket za ubrzavanje digitalizacije pravosudnih sistema i unapređenje osposobljavanja pravosudnih stručnjaka.

Dva glavna dijela novog paketa su Komunikacija o digitalizaciji pravosuđa u EU i nova strategija za evropsku pravosudnu obuku. Digitalnim paketom instrumenata za pravosuđe nastoji se dodatno podržati  države članice kako bi svoje pravosudne sisteme približile digitalnom dobu i poboljšale prekograničnu pravosudnu saradnju između nadležnih tijela u EU.

U okviru evropske pravosudne obuke, Evropska komisija priprema sudije, tužioce i druge pravosudne stručnjake za izazove 21. vijeka, poput digitalizacije. Cilj je i promovisanje zajedničke evropske pravosudne kulture koja se temelji na vladavini prava, temeljnim pravima i uzajamnom povjerenju.

Više o tome saznajte ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_2246

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu