Evropska unija 16. februara 2021. godine,  donijela Uredbu (EU) 2021/250 o izmjeni Uredbe Savjeta (EEZ) br. 95/93 u pogledu privremenog oslobođenja od pravilâ o iskorišćavanju slotova na aerodromima zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19, kojom je  predviđena mogućnost avio kompanijama  da vrate 50% svojih serija slotova prije početka ljetnje sezone 2021. godine, s tim što će   morati  da iskoriste najmanje 50% preostalih slotova ako žele da ih zadrže.

Evropska komisija je tokom godinu dana ovlašćena da donosi delegirane akte kako bi obuhvatila sljedeće dvije sezone.Takvim aktima Komisija može promijeniti minimalnu stopu iskorišćenosti tako da iznosi između 30 % i 70 % kako bi fleksibilno odgovorila na  različite nivoe vazdušnog saobraćaja.

Uredbom je, pored ostalog ,  predviđeno da se  mogućnost vraćanja 50 % ukupne serije slotova primjenjuje samo na ljeto 2021. Međutim, avio kompanije  moraće  da vrate sve slotove koje ne namjeravaju  da iskoriste najmanje tri nedjenje  prije planiranog leta kako bi druge avio kompanije  imale mogućnost  da iskoriste taj raspoloživi kapacitet.

Cilj ove uredbe je uspostavljanje posebnih pravila i pravila o vremenski ograničenom oslobođenju od opštih pravila o iskorišćavanju slotova radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 na vazdušni saobraćaj.

Prema opštim zahtjevima za slotove za aerodrome u EU, avio kompanije moraju da koriste najmanje 80% svojih mjesta za polijetanje i slijetanje kako bi ih zadržale naredne godine.

Integralni tekst Uredbe dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.058.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A058%3ATOC

 

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal