Evropska komisija je donijela Implementirajuću uredbu (EU) 2020/1197 o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Evropskog parlamenta i Savjeta o evropskim poslovnim statistikama i stavljanju van snage deset pravnih akata u oblasti poslovnih statistika.

Riječ je o aktu za sprovođenje Uredbe (EU) 2019/2152, od 27. novembra 2019. kojom je  uspostavljen zajednički pravni okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju evropskih poslovnih statistika. Okvir za evropske poslovne registre u statističke svrhe osnovni je element takvog zajedničkog okvira, koji omogućava organizaciju i koordinaciju statističkih istraživanja na osnovu usklađenog okvira za izbor uzorka.

Ovom uredbom  stavljaju se van snage s učinkom od 1. januara 2021. sljedeće uredbe, i  to: 

 • Uredba (EZ) br. 912/2004 o sprovođenju Uredbe Savjeta (EEZ) br. 3924/91 o uspostavljanju istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji,
 • Uredba (EZ) br. 364/2008 o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 716/2007 Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu tehničkog formata za slanje statistike o stranim povezanim preduzećima i odstupanja koja treba odobriti državama članicama ,
 • Uredba (EZ) br. 192/2009 o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 177/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta o uspostavljanju zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe s obzirom na razmjenu povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i država članica,
 • Uredba (EZ) br. 250/2009 o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 295/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu definicija obilježja, tehničkog formata za slanje podataka, zahtjeva dvostrukoga slanja podataka za NACE Rev.1.1. i NACE Rev.2. i dopuštenih odstupanja za strukturne poslovne statistike,
 • Uredba (EZ) br. 251/2009 o sprovođenju i izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu serija podataka koji se prikupljaju za potrebe strukturne poslovne statistike i potrebnih prilagođavanja nakon revizije statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD),
 • Uredba (EZ) br. 834/2009 o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 716/2007 Evropskog parlamenta i Savjeta o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih preduzeca, u pogledu izvještaja o kvalitetu,
 • Uredba (EU) br. 275/2010 o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 295/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu mjerila za ocjenu kvaliteta strukturnih poslovnih statistika,
 • Uredba (EU) br. 1097/2010 o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 177/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta o uspostavljanju zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe u pogledu razmjene povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i centralnih banaka i
 • Sprovedbena uredba Komisije (EU) br. 995/2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za sprovodjenje Odluke br. 1608/2003/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o izradi i razvoju statistike Zajednice o nauci i tehnologiji.

Istovremeno, ovom uredbom stavljaju se  van snage s učinkom od 1. januara 2022. sljedeće uredbe :

 • Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2004 o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 638/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju van snage Uredbi Komisije (EZ) br. 1901/2000 i (EEZ) br. 3590/92 ,
 • Uredba (EU) br. 92/2010, o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 471/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama, u pogledu razmjene podataka između carinskih tijela i državnih tijela za statistiku, sastavljanja statistike i procjene kvaliteta,
 • Uredba (EU) br. 113/2010 o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 471/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama, u pogledu pokrivenosti trgovine, definicije podataka, sastavljanja statistike trgovine po karakteristikama preduzeca i valuti računa, te posebne robe ili kretanja i
 • Uredba (EU) br. 1106/2012 o sprovođenju Uredbe (EZ) br. 471/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja.

Takođe, ovom uredbom stavljaju se van snage s učinkom od 1. januara 2024 sljedeće uredbe:

 • Uredba Komisije (EZ) br. 586/2001 o sprovođenju Uredbe Savjeta (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijom glavnih industrijskih grupacija,
 • Uredba (EZ) br. 1503/2006 o sprovođenju i izmjeni Uredbe Savjeta (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka.
 • Uredba (EZ) br. 657/2007657/2007 o sprovođenju Uredbe Savjeta (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u odnosu na uspostavljanje evropskih planova uzoraka  i
 • Uredba (EZ) br. 472/2008 o sprovođenju Uredbe Savjeta (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu prve bazne godine koja se koristi za vremenske nizove prema NACE Rev. 2 i za vremenske nizove prije 2009. koji se dostavljaju u skladu s NACE Rev. 2, nivoa detalja, oblika, prvog izvještajnog perioda i izvještajnog perioda .

Integralni tekst Implementirajuće uredbu  Komisije (EU) 2020/1197 dostupan je ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:271:FULL&from=EN

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal