Nedavno je u Sluzbenom listu Evropske unije  objavljen Poslovnik Evropskog parlamenta za Deveti parlamentarni saziv-jul 2019.

Sastavni djelovi Poslovnika su prilozi od I. do VIII.koji se odnose, pored ostalog, na Kodeks ponasanja poslanika u Evropskom parlamentu u vezi sa finansijskim interesima i sukobom interesa,Kodeks primjerenog ponasanja poslanika Evropskog parlamenta u obavljanju njihove duznosti, ovlascenja i nadleznosti stalnih odbora, zahtjevi za izradu akata koji se donose u skladu s redovnim zakonodavnom postupku i dr.

Tekst Poslovnika s pratecim prilozima dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:302:TOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal