KREATIVNA EVROPA (2014. – 2020.) -Potprogram Media

Objavljen poziv na dostavu predloga projekata Filmsko obrazovanje EACEA/14/2017 u okviru Programa EU- Kreativna Evropa- Potprogram MEDIA.

Potprogram MEDIA pruža podršku za:

  • aktivnosti usmjerene na podsticanje filmske edukacije i bolje poznavanje evropskih audiovizuelnih djela kao i  veće zanimanje publike za ista, uključujući audiovizuelnu i kinematografsku baštinu, posebno među mlađom publikom;
  • omogućavanje distribucije evropskih filmova širom svijeta i međunarodnih filmova u Uniji na svim distribucijskim platformama putem međunarodnih programa saradnje u audiovizuelnom sektoru.

PRIHVATLJIVA DJELOVANJA

Projekti koji nude mehanizme bolje saradnje među inicijativama filmske industrije u Evropi s ciljem poboljšanja efikasnosti i evropske dimenzije tih inicijativa kao i  razvoja novih, inovativnih projekata, pogotovo korišćenjem digitalnih alata.

Ciljna publika inicijativa za filmsko obrazovanje moraju biti mlađi do 19 godina.

Projekti koji nude mehanizme za povećanje doprinosa postojećih evropskih filmova i audiovizuelnih djela u području obrazovanja, uključujući stručno pregledane filmske kataloge.

Za projekte su potrebna barem tri partnera (voditelj projekta i najmanje dva partnera), od kojih barem dva partnera dolaze iz područja filmskog obrazovanja, iz tri različite zemlje koje učestvuju  u potprogramu MEDIA i obuhvataju barem tri različita jezika.

Aktivnosti moraju početi izmedu 1. septembra 2018. i 1. januara 2019. i  trajaće 24 mjeseca.

Predlozi moraju biti dostavljeni  do 1. marta 2018. u 12:00 sati (podne po briselskom vremenu) putem internetskog obrasca za prijavu (e-obrazac).

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images