UREDBA (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. jula  2018. o finansijskim pravilima koja se primjenjuju na opšti budžet  Unije, o izmjeni uredbi  (EU) br. 1296/2013,  (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju van snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, objavljena je u Službenom listu EU,  L 193, od 30. jula 2018.

Više informacija ovdje.