Riječ je o Uredbi  (EU) 2020/1503 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 7. oktobra  2020. o evropskim pružaocima usluga grupnog finansiranja za preduzeca i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937.

Ovom uredbom  utvrđuju se  jedinstveni zahtjevi u vezi s pružanjem usluga grupnog finansiranja, organizacijom pružalaca usluga grupnog finansiranja, izdavanjem odobrenja za rad pružaocima usluga grupnog finansiranja i nadzorom nad njima, te poslovanjem platformi za grupno finansiranje, kao i u vezi s transparentnošću i promotivnim sadržajima u odnosu na pružanje usluga grupnog finansiranja u Uniji.

Pružanje usluga grupnog finansiranja po pravilu uključuje tri vrste aktera: vlasnika projekta koji predlaže projekt za finansiranje, investotore koji finansiraju predloženi projekt i organizaciju koja služi kao posrednik, u obliku pružaoca usluga grupnog finansiranja koji povezuje vlasnike projekata i investitore putem internetske platforme.

Što se tiče nove direktive riječ je o Direktivi  (EU) 2020/1504 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 7. oktobra 2020. o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu finansijskih instrumenata.

Grupno finansiranje je  rješenje  iz oblasti finansijske tehnologije kojim se malim i srednjim preduzećima, a naročito novoosnovanim preduzećima (start-ups) i rastućim preduzećima (scale-ups), osigurava alternativni pristup finansiranju kako bi se podstaklo inovativno preduzetništvo u Uniji i time ojačala unija tržišta kapitala. To s druge strane doprinosi stvaranju diverzificiranijeg finansijskog sistema koji je manje zavisan od bankarskog  finansiranja, čime se ograničavaju sistemski rizici i koncentracijski rizici.

Druge prednosti promocije inovativnog preduzetništva grupnim finansiranjem je oslobađanje zamrznutog kapitala za ulaganja u nove i inovativne projekte, ubrzanje efikasne  raspodjele resursa i diversifikacija imovine, navodi se, pored ostalog, u preambuli Direktive.

Oba akta su objavljena su u Službenom listu  Evropske unije U L 347, od 20. oktobra 2020. godine.

Uredba  se primjenjuje se od 10. novembra 2021. Nova Direktive  obavezuje države članice do 10. maja 2021. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja, stim što se usvojene mjere primjenjuju od 10. novembra 2021.  Komisiji i Evropskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u oblasti na koje se odnosi ova direktiva.

Integralni tekst Uredbe  i Direktive dostupni su  ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:347:FULL&from=EN Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu i eur-lex.europa.eu