Related image

Evropski parlament i Savjet su 25. novembra 2015. godine donijeli  Direktivu EU  br.  2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, i stavljanju van snage Direktive Savjeta 90/314/ EEZ od 13. juna 1990. o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima.

Budući da  Direktiva  iz 1990. nije na odgovarajući način obezbijedila adekvatnu pravnu zaštitu ni potrošača niti trgovaca, ta okolnost je zahtijevala usklađivanje pravnog okvira s događajima na tržištu,  uklanjane nejasnoća i rješavanje problema vezane za pravne praznine, zbog čega se EU  2015. godine donijela  novu direktivu u cilju uvođenja većeg nivoa zaštite potrošača u odnosu na ugovore za putovanja u paket aranžmanima i povezanim  putnim aranžmanima.

Naime, promocija hotelskih usluga je doživljela velike promjene, zahvaljujući, prije svega, savremenim informaciono-komunikacionim tehnologijama. Ranije, u tradicionalnom konceptu, promocija je bila bazirana na kvalitet, a najzastupljeniji oblici  promocije  bile su reklame na televiziji i časopisima, nastupi na sajmovima i različitim događajima i manifestacijama, putem odgovarajućih brošura i plakata. Danas pak, najznačajni broj turista koji koristi hotelske usluge informacije o sadržaju, cijenama i raspoloživim kapacitetima obezbjeđuje putem interneta. Potencijalni turista danas nema vremena, a ni potrebe da obilazi turističke agencije u potrazi za odgovarajućim informacijama, jer su one dostupne na sajtovima hotelskih preduzeća, internet distributivnim sistemima, profilima i fan sistemima hotelskih preduzeća na Facebook-u i drugim društvenim mrežama. Zahvaljujući njima promocija postaje dvosmjerni proces u kojem  aktivno učestvuju  hotelsko preduzeće  -trgovac i korisnik- turista odnosno potrošač. Ono što, takođe, karakteriše  današnjeg  potrošača je to što je on  sve više zainteresovani za lični izbor svih različitih elemenata  svojih paket aranžmana, ali i na odgovarajući nivo zaštite.

Usluge putovanja ne kombinuju se samo u obliku prethodno utvrđenih paket aranžmana, već se te kombinacije često prilagodavaju kupcu. Mnogi od tih proizvoda u oblasti usluga putovanja nalaze se, pravno gledano, u sivoj zoni ili nisu jasno obuhvaćeni Direktivom 90/314/EEZ.

Nova Direktiva sadrži 30 članova koji su strukturirani u osam  unutrašnjih cjelina odnosno poglavlja.

Prvo poglavlje reguliše predmet, područje primjene, definicije i  nivo usklađenosti, a  drugo poglavlje se odnosi na obaveze u vezi s informisanjem i sadržajem ugovora o putovanju u paket aranžmanu, s unutrašnjim cjelinama koje definišu predugovorne informacije, obavezujći karakter predugovornih informacija i zaključivanje ugovora o putovanju u paket aranžmanu, sadržaj ugovora o putovanju u paket aranžmanu i dokumente koje treba  dostaviti prije početka paket aranžmana.

Treće poglavlje Direktive tretira izmjene ugovora o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana, u okviru kojeg se definiše prenos ugovora o putovanju u paket aranžmanu na drugog putnika. U okviru ovog poglavlja uređuje se pitanje izmjene cijene i izmjene ostalih uslova ugovora o putovanju u paket aranžmanu, te raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu i pravo odustajanja prije početka paket aranžmana, kojim je propisano da države članice osiguravaju da putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka  realizacijepaket aranžmana.

Četrvto poglavlje Direktive odnosi se na realizaciju paket aranžmana, u okviru kojeg je  propisana  odgovornost za njegovu realizaciju, sniženje cijene i naknada štete. Naime, predviđeno da države članice osiguravaju da putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svaki period tokom kojeg je postojala neuklađenost osim ako organizator dokaže da se neukladenosti može pripisati putniku. Putnik ima pravo na primjerenu naknadu od organizatora za svaku štetu koju putnik pretrpi kao rezultat bilo koje neusklađenosti. Naknada štete isplaćuje se bez nepotrebnog odgađanja, a rok zastare za podnošenje zahjeva ne smije biti kraći od dvije godine. Ovo poglavlje se, takođe,  odnosi   i na pitanje mogućnosti stupanja u kontakt sa organizatorom putem prodavca, kao i obaveza pružanja pomoći putniku u teškoćama.

Peto poglavlje Direktive reguliše zaštitu u slučaju nesolventnosti, u okviru kojeg se član 17 odnosi na djelotvornost i opseg zaštite u slučaju nesolventnosti.  Posebnim članom je regulisano pitanje uzajamnog priznavanja zaštite u slučaju nesolventnosti i administrativna saradnja.

Šesto poglavlje Direktive se odnosi na povezane putne aranžmane, u okviru kojeg je uređeno pitanje zaštite u slučaju nesolventnosti i zahtjevi u vezi s informisanjem za povezane putne aranžmane.

Sedmo poglavlje Direktive  sadrži opšte odredbe koje se odnose na posebne obaveze prodavaca kada organizator ima poslovno sjedište van Evropskog ekonomskog prostora. Ovim poglavljem predviđena je odgovornost za greške pri rezervaciji, kojim je predviđeno da države članice osiguravaju da je trgovac odgovoran za sve greške do kojih je došlo zbog tehničkih kvarova na sistemu rezervacija koje se mogu njemu pripisati i, ako je trgovac pristao organizovati rezervacije paket aranžmana ili usluga putovanja koje su dio povezanog putnog aranžmana, za greške nastale tokom postupka rezervisanja. Trgovac nije odgovoran za greške pri rezervaciji koje se mogu pripisati putniku ili koje su prouzrokovane vanrednim okolnostima koje se nisu mogle izbjeci.

Osmo poglavlje Direktive se odnosi na završne odredbe.

Zakonodavni okvir potrebno je prilagoditi razvoju tržišta kako bi ga se učinilo prikladnijim za unutrašnje tržište Evropske unije, s ciljem uklanjanja nejasnoća i rješavanja problema povezanih sa zatvaranjem postojećih pravnih praznina vezanih za prava potrošaca u odnosu na putovanja u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, prilagodavanja područja zaštite putnika s obzirom na razvoj interneta kao novog medija putem kojeg se usluge putovanja online nude ili prodaju, te poboljšanja transparentnosti i povećanja pravne sigurnosti za putnike i trgovce.

Obavezujuće odredbe ove direktive treba  transponovati u nacionalni propis  kojim se uređuju  usluge u turizmu, način i pružanje tih usluga , ugovor o putovanju  u paket aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu, kao i eksplicitno definisati  prava i obaveze trgovaca i putnika u vezi s tim ugovorima.

Direktivom EU br. 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima (Službeni list Evropske unije L 236/1, od 11.12. 2015.), predviđeno je  da države članice do 1. januara 2018. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove  direktive,  s primjenom  od 1. jula 2018. godine.