Riječ je o Uredbi  (EU) 2020/852 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. juna 2020.o uspostavljanju okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, od 27. novembra 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru finanasijskih usluga.

Uredbom se utvrđuju kriterijumi za utvrđivanje da li se ekonomska djelatnost   smatra  održivom za životnu sredinu i za te  potrebe utvrđuje stepen  održivosti ulaganja u životnu sredinu. To će omogućiti stvaranje prvog „zelenog popisa” u svijetu tj. sistema klasifikacije održivih ekonomskih djelatnosti kojim će se stvoriti zajednički jezik koji investitori mogu upotrebljavati kada ulažu u projekte i ekonomske djelatnosti sa znatnim pozitivnim učinkom na klimu i životnu sredinu. Budući da će se investitorima   omogućiti da ulaganja preusmjere na održivije tehnologije i preduzeća, ovaj zakonodavni akt biće ključan kako bi EU do 2050. postala klimatski neutralna.

Uredbom je, pored ostalog,  utvrđena lista od šest ciljeva zaštite životne sredine: ublažavanje klimatskih promjena, prilagođavanje klimatskim promjenama, održivo korištenje i zaštita vodenih i morskih resursa, prelaz na kružnu ekonomiju, sprečavanje i kontrola zagađenja i zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosistema.

Integralni tekst Uredbe dostupan ovdje.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.HRV&toc=OJ:L:2020:198:FULL

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu