Evropska Komisija je osnovan  Strateški forum za važne projekte od zajedničkog evropskog interesa ( Odluka (2018/C 39/03), od 30. januara 2018.)
Mandat ovog foruma je podsticanje saradnje između javnih tijela i ključnih aktera iz većeg broja država članica u cilju razvoja novih važnih projekata od zajedničkog evropskog interesa i izgradnja zajedničke vizije na nivou Unije za zajednička i dobro koordinirana nastojanja i ulaganja u području ključnih lanaca vrijednosti.
Zadatak Foruma je :
• savjetovanje Komisije o ključnim lancima vrijednosti za Evropu, koji se definišu kao lanci vrijednosti od strateške važnosti za Evropu za koje su potrebna zajednička, dobro koordinirana nastojanja te ulaganja javnih tijela i industrije iz većeg broja država članica kako bi se osiguralo da Evropa ostane ili postane svjetska industrijska predvodnica u ključnim oblastima;
• pomoć Komisiji u stvaranju zajedničke evropske vizije za te ključne lance vrijednosti u kojoj učestvuju države članice i ključni učesnici;
• savjetovanje Komisije o važnim projektima od zajedničkog evropskog interesa koji su potrebni u okviru ključnih lanaca vrijednosti;
• pomoć Komisiji pri uspostavljanju saradnje i koordinacije imeđu javnih tijela i ključnih aktera iz većeg broja država članica kako bi se olakšala sprovodenja važnih projekata od zajedničkog evropskog interesa;
• pomoć Komisiji u praćenju postignutog napretka;
• izvještavanje o zastojima i preprekama na koje se nailazi prilikom izrade i sprovođenja važnih projekata od zajedničkog evropskog interesa; predlaganje rješenja za prevazilaženje tih prepreka ili zastoja;
• savjetovanje Komisije o propratnim mjerama neophodnim za uspješnu sprovođenje novih važnih projekata od zajedničkog evropskog interesa;
• savjetovanje Komisije o alternativnim rješenjima za podsticanje zajedničkih, dobro koordiniranih ulaganja u ključne lance vrijednosti kad nije moguće sprovesti važan projekt od zajedničkog evropskog interesa.
Članovi su pojedinci imenovani u ličnom svojstvu; organizacije koje predstavljaju interese univerziteta i istraživackih ustanova, finansijskog sektora, industrije, malih i srednjih preduzeća te zaposlenh i radnika; nadležna tijela država članica; drugi javni subjekti.
Članovi imenovani u ličnom svojstvu djeluju nezavisno i u javnom interesu.
Tijela država članica, organizacije i drugi javni subjekti imenuju predstavnike i dužni su osigurati da njihovi predstavnici pružaju visoki nivo stručnog znanja.
Članovi se imenuju na period od dvije godine. Mandat im traje do zamjene ili do isteka mandata. Mandat se može obnoviti.
Učesnici u aktivnostima grupe i podgrupe ne primaju naknade za svoje usluge.
Komisija nadoknađuje putne troškove i dnevnice učesnika u aktivnostima grupe i podgrupa.
Izvor: https://ec.europa.eu/
Slika: Google Images