U okviru Programa EU PROGRESS otvorena su četiri poziva za finansiranje projekata 

  1. Poziv na dostavu projektnih predloga: Mjere informisanja i dodatnog osposobljavanja radničkih organizacija

Cilj: donošenje mjera i inicijativa za jačanje kapaciteta radničkih organizacija da adresiraju promjene u zapošljavanju i promjene vezane uz postizanje socijalnog dijaloga na EU/transnacionalnom nivou   kao što su modernizacija tržišta rada, stvaranje novih radnih mjesta i usklađivanje poslova, kvalitet rada, predviđanje, priprema i upravljanje promjenama i restrukturiranje, digitalizacija ekonomije i društva, ekologizacija ekonomije i sl.

Ukupan budžet namijenjen sufinansiranju iz ovog poziva procijenjen je na 4.841.600,00 eura,  a vrijednost svakog pojedinog projektnog predloga trebala bi biti između 150.000,00 i 500.000,00 eura. Maksimalna EU podrška je 90% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za predaju projektnih predloga: 18. jul 2018.

  1. Poziv na dostavu projektnih predloga: Pristup socijalnoj zaštiti i podrška nacionalne reform

Ciljevi: olakšati pristup individualiziranim informacijama o pravima u okviru socijalne zaštite;  olakšati profesionalnu i geografsku pokretljivost gospodarski aktivnog stanovništva;podržati modernizaciju sistema socijalne zaštite koji omogućavaodgovore na izazove kao što su digitalizacija, promjene u svijetu rada, starenje stanovništva.

Budžet : Pristup socijalnoj pravdi: 5.000.000,00 eura,   Podrška nacionalnoj reformi: 5.000.000,00 eura

Maksimalna EU podrška je 80% ukupnih prihvatljivih troškova

Rok za predaju projektnih predloga: 18. jul 2018.

  1. Poziv na dostavu prijedloga projekata u području neprijavljenog rada

Cilj: glavni cilj ovog Poziva je dopuniti i dodati vrijednost aktivnostima navedenim u Programu rada Evropske platforme u borbi protiv neprijavljenog rada.

Budžet : namijenjen sufinanciranju iz ovog Poziva procijenjen je na 2.447.622,00 eura, a maksimalna EU podrška  je 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za predaju projektnih predloga: 13. juna 2018.

  1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga:

 Inovativne strategije ravnoteže između profesionalnog rada i privatnog života kako bi se olakšalo pomirenje profesionalnih i starateljskih odgovornosti)

Cilj: podržati državne i nevladine aktere i socijalne partnere u ostvarivanju prava i načela u pogledu uskladivanja rada i privatnog života.

Budžet namijenjen sufinansiranju iz ovog poziva procijenjen je na 10.000.000,00 eura, a maksimalna EU podrška je 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za predaju projektnih predloga: 18. april 2018.

Detalne informacije na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu