Savjet EU  usvojio tri kratka zakonodavna akta   za prilagođavanje nekih EU pravila o PDV-u za rješavanje četiri specifična pitanja prije uvođenja novog sistema PDV-a koja će se  primjenjivati od 1. januara 2020. godine:

  • UREDBA SAVJETA (EU) 2018/1909 od 4. decembra 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu razmjene informacija u svrhu praćenja pravilne primjene aranžmanâ za premještanje dobara

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1909&from=HR

  • DIREKTIVA SAVJETA (EU) 2018/1910 od 4. decembra o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sistema poreza na dodatu vrijednost za oporezivanje trgovine među državama članicama

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1910&from=EN

  • SPROVEDBENA UREDBA SAVJETA (EU) 2018/1912 od 4. decembra 2018. o izmjeni Sprovedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu određenih izuzeća za transakcije unutar Zajednice.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1912&from=hr

U toku su rasprave o konačnom sistemu PDV-a koji će zamijeniti trenutne „prelazne” odredbe o PDV-u, koje se primjenjuju od 1993. Do uvođenja novog sistema usvojena su četiri kratkoročna „brza rješenja”. Oni se odnose na:

  • Premještanje dobara -Tekst predviđa pojednostavljeno i ujednačeno postupanje sa režimom kretanja robe pri čemu prodavac prebacuje robu u skladište koje je dostupno poznatom sticaocu u drugoj državi članici;
  • Identifikacioni broj za PDV -Da bi se iskoristilo oslobođenje od PDV-a za isporuke robe unutar EU, identifikacioni broj kupca postaće dodatni uslov;
  • Lančane transakcije -Da bi se povećala pravna sigurnost u određivanju tretmana PDV-a za lančane transakcije, u tekstovima se uspostavljaju jedinstveni kriterijumi;
  • Dokaz o snabdijevanju unutar EU -Postoji zajednički okvir za prateću dokumentaciju koja je potrebna za oslobađanje od PDV-a za snabdijevanje unutar EU.

Ova prilagođavanja će se primjenjivati od 1. januara 2020. godine. Naime, države članice do 31. decembra 2019. treba da donese i objave zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja, te da   primjenjuju te odredbe od 1. januara  2020.

 

Izvor :  Savjet EU

Slika: Google Images