Glavna uprava Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije objavila poziv na podnošenje predlogâ kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definiranim u programu rada za 2018. u oblasti transevropskih telekomunikacionih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope za period 2014.–2020. za sljedeće područje:

                       CEF-TC-2018-1: e-Arhiviranje

Ukupni okvirni budžet raspoloživ za predloge odabrane na osnovu navedenih poziva iznosi 1,53 miliona EUR.

Rok za podnošenje predloga je 3. maj 2018.

Dokumentacija za svaki poziv dostupna je na web-mjestu Instrumenta za povezivanje Evrope posvećenom telekomunikacijama:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals