Evropska unija  je 28. aprila  2021.  donijela   dva programa koji čine Fond EU za pravosuđe, prava i vrijednosti kao dio finansijskog okvira EU za period 2021. – 2027.  godine Program Građani, jednakost, prava i  vrijednosti i  Program Pravosuđe..

Programi će  pomoći daljoj promociji, jačanju i zaštiti pravde i prava  i vrijednosti EU i  podržati dalji razvoj  evropskog područja pravde zasnovanog na vladavini prava i uzajamnom priznavanju i povjerenju.

Programom  Građani, jednakost, prava i  vrijednosti  utvrđena  su četiri konkretna cilja:

  • zaštita i promocija vrijednosti Evropske unije – tematska oblast: Vrijednosti Unije ;
  • promocija ravnopravnosti i prava, uključujući rodnu ravnopravnost, borbu protiv diskriminacije i prava djece– tematska oblast: Jednakost, prava i rodna ravnopravnost;
  • promovisanje uključivanja građana i njihovo učestovanje u demokratskom životu EU i podizanje svijesti o zajedničkoj evropskoj istoriji– tematska oblast :Uključenost i  učestovanje građana i
  • borba protiv nasilja, uključujući rodno uslovljeno nasilje – tematska oblast: Daphne.

Programom Građani, jednakost, prava i vrijednosti objediniće se Program o pravima, jednakosti i građanstvu za period  2014.–2020. i Program „Evropa za građane” uspostavljen Uredbom Savjera (EU) br. 390/2014.

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti  otvoren je  su  za ucesće sljedećih trećih zemalja:

  • članica Evropskog udruženja slobodne trgovine koje su članice Evropskog ekonomskog prostora, u skladu s uslovima utvrđenim u Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru;
  • zemlja pristupnica, zemlja kandidat i potencijalni kandidat,kao i zemlja obuhvaćena Evropskom politikom susjedstva, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za ucešće tih zemalja u programima EU koji su uspostavljeni u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Savjeta za pridruživanje ili u sličnim sporazumima te u skladu s posebnim uslovima utvrđenim u sporazumima izmedu EU i tih zemalja;
  • ostale treće zemalje, u skladu s uslovima utvrđenim posebnim sporazumom o učestovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu Unije pod uslovom da se tim sporazumom: obezbjedjuje pravedna ravnoteža u pogledu doprinosâ treće zemlje koja učestuje u programima Unije i koristi za tu treću zemlju; utvrđuju uslovi za ucešće u programu Unije, uključujući obračun finansijskih doprinosa za pojedinacne programe i administrativnim troškovima tog programa; trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlašćenje za donošenje odluka u pogledu programa Unije; garantuje prava Unije da osigura dobro finansijsko upravljanje i štiti svoje finansijske interese.

 

Ukupni budžet programa Građani, jednakost, prava i  vrijednosti   iznosi najviše 1,55 milijardi eura (budzet u iznosu od 641,7 miliona eura,  uz dodatna dodijeljena sredstva u iznosu od najviše 912 miliona eura).

Uredba o uspostavljanju Programa Građani, jednakost, prava i  vrijednosti   stupila je  na snagu  5. maja 2021. na dan objavljivanja  u Službenom listu Evropske unije  a primjenjuje se od 1. januara 2021.

Integralni tekst Uredbe (EU) 2021/692 Evropskog parlamenta i Savjeta od 28. aprila 2021.o uspostavljanju programa  Građani, jednakost, prava i vrijednosti i o stavljanju van snage Uredbe (EU) br. 1381/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta  i Uredbe Savjeta  (EU) br. 390/2014 dostupan ovdje

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.156.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A156%3ATOC

 

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal