Evropska komisija je 6. juna 2018. predložila uspostavljanje  prvog programa Digitalna Evropa i ulaganje u iznosu od 9,2 milijarde EUR kako bi se sljedeći dugoročni budžet EU-a za period 2021.–2027. uskladio sa sve većim potrebama u oblasti digitalizacije.

Predlog Komisije usmjeren je na pet područja:

  1. Superračunarstvo,
  2. Umjetna inteligencija,
  3. Kibersigurnost i povjerenje,
  4. Digitalne vještine i
  5. Osiguravanje široke upotrebe digitalnih tehnologija u čitavoj ekonomiji i društvu.

Digitalna Evropa novi je program, koji je dio poglavlja „Jedinstveno tržište, inovacije i digitalna ekonomija ” predloga dugoročnog budžeta EU-a. Nadovezujući se na Strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta pokrenutu u maju 2015. i na dostignuća koja su proteklih godina ostvarena na osnovu   te strategije, glavni je cilj programa oblikovanje digitalne transformacije u Evropi u korist građana i preduzeća.

Dodatna sredstva omogućit će EU-u veća ulaganja u digitalnu ekonomiju i društvo. Komisija je predložila i povećanje budžeta  za projekte koji se odnose na digitalnu infrastrukturu u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope u iznosu od 3 milijarde EUR.

Instrument za povezivanje Evrope usmjeren je na projekte s najvišom dodatom vrijednošću djelovanja na evropskoj nivou, a posebno na prekogranične veze. U digitalnom sektoru taj će instrument doprinijeti ostvarenju cilja da svi glavni pokretači socioekonomskog razvoja,  škole, bolnice, prometna čvorišta i glavni pružaoci javnih usluga te preduzeća koja se u velikoj mjeri oslanjaju na digitalne tehnologije do 2025. dobiju pristup širokopojasnim vezama otvorenim za budući razvoj .

Finansiranje istraživanja i inovacija u oblaasti digitalnih tehnologija sljedeće generacije osim u okviru programa Digitalna Evropa potrebno je nastaviti i pojačati u kontekstu sljedećeg višegodišnjeg finansijskog okvira u sklopu programa Horizont Evropa. Ta će dva programa djelovati uporedo: Horizont  Evropa pružat će ključna ulaganja u istraživanja i inovacije, a Digitalna Evropa nadovezat će se na rezultate tih ulaganja kako bi se uspostavila potrebna infrastruktura te pružila podrška  uvođenju i izgradnji kapaciteta, a to će potom poslužiti kao temelj za buduća istraživanja u području umjetne inteligencije, robotike, računalstva visokih performansi i velikih podataka.

Pročitajte više u Saopšenju Komisije

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu