Evropska komisija je 19. marta 2020. donijela  Komunikaciju Privremeni okvir za  mjere državne pomoći  u svrhu podrške ekonomiji u  aktuelnoj pandemiji   covida-19, (2020/C 91 I/01) koji će se primjenjivati do 31. decembra 2020.

Privremeni okvir dopunjuje mnoge druge mogućnosti koje su državama članicama na raspolaganju radi ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije covida-19, u skladu s pravilima Unije o državnim pomoćima.

Okvir predviđa pet oblika pomoći koje bi trebale da ublaže posljedice :

  • Direktna bespovratna sredstva, avansi ili poreske olakšice
  • Državne garancije za kreditiranje preduzeća
  • Subvencionisanje kamatnih stopa za kredite
  • Garancije i krediti preko kreditnih institucija ili drugih finansijskih posrednika
  • Kratkoročno osiguranje izvoznih kredita

Države članice dužne su do 31. decembra 2020. Komisiji dostave popis mjera uvedenih na osnovu programa odobrenih na osnovu ove Komunikacije.

Komisija će, kako se navodi u Kominikacji,  radi pravne sigiurnosti,  procijeniti treba li produžiti rok primjene ovog  okvira.

Tekst Komunikacije Privremeni okvir za  mjere državne pomoći  u svrhu podrške ekonomiji u  aktuelnoj pandemiji   covida-19 dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu i eur-lex.europa.eu/legal-