Evropska unija je  20. maja 2021. godine, donijela Program  Kreativna Evropa za period 2021.–2027.

Program ima  tri potprograma:

 • Potprogram KULTURA, koji obuhvata kulturne i kreativne sektore, osim audiovizuelnog sektora;
 • Potprogram MEDIA, koji obuhvata audiovizuelni sektor;
 • MEĐUSEKTORSKI POTPROGRAM, koji obuhvata djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima.

Opšti ciljevi Programa  su zaštita, razvoj i promovisanje evropske kulturne i jezičke raznolikosti i baštine i povećanje konkurentnosti i ekonomskog potencijala kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizuelnog sektora.

 Specifični  ciljevi Programa  su:

 • jačanje umjetničke i kulturne saradnje na evropskoj nivou kako bi se pružila podrška stvaranju evropskih djela i ojačala ekonomska, socijalna i vanjska dimenzija evropskih kulturnih i kreativnih sektora, kao i inovacije i mobilnost unutar njih;
 • promovisanje konkurentnosti, prilagodljivosti, saradnje, inovacija i održivosti, između ostalog, putem mobilnosti, u evropskom audiovizuelnom sektoru;
 • promovisanje saradnje u oblasti politika i inovativnih djelovanja kojima se pruža podrška svim potprogramima u okviru Programa i promovisanje raznolikog, nezavisnog i pluralističkog medijskog okružja i medijske pismenosti, čime se podstiču sloboda umjetničkog izražavanja, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

 

 

Korisnici Programa Kreativna Evropa 2021.–2027.:

 • države članice EU;
 • zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati, zemlje obuhvaćene evropskom politikom susjedstva u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učestovanje tih zemalja u programima EU koji su uspostavljeni u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Savjeta za pridruživanje ili u sličnim sporazumima i u skladu s posebnim uslovima utvrđenim u sporazumima između EU i tih zemalja;
 • ostale treće zemlje, u skladu s uslovima utvrđenim posebnim sporazumom o učestovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu EU pod uslovom da se tim sporazumom: osigurava pravedna ravnoteža u pogledu doprinosâ treće zemlje koja učestvuje u programima EU i koristi za tu treću zemlju.

Učestovanje ovih zemalja u MEĐUSEKTORSKOM potprogramu i potprogramu MEDIA podliježe ispunjavanju uslova utvrđenih Direktivom o audiovizuelnim medijskim uslugama.

Prioriteti potprograma MEDIA su:

 • podsticanje talenata, kompetencija i vještina i prekogranične saradnje, mobilnosti i inovacija u stvaranju i produkciji evropskih audiovizuelnih djela, čime se podstiče saradnja između država članica s različitim audiovizuelnim kapacitetima;
 • poboljšanje tiraža, promocije i Internet i bioskopske distribucije evropskih audiovizuelnih djela unutar Unije i na međunarodnom nivou u novom digitalnom okruženju, između ostalog, kroz inovativne poslovne modele;
 • promovisanje evropskih audiovizuelnih djela, uključujući djela u vezi sa nasljeđem, i podrška angažovanju i razvoju publike svih starosnih grupa, posebno mlade publike, unutar Evrope i šire.

Regulativa

Uredba (EU) 2021/818 Evropskog palamenta i Savjeta od 20. maja 2021. o uspostavljanju programa Kreativna Evropa (2021.–2027.) i stavljanju van snage Uredbe (EU) br. 1295/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.189.01.0034.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A189%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal