Evropska unija  je  20. maja 2021. godine  donijela Program za saradnju u oblasti oporezivanja  Fiscalis  – 2021.-2027.

Riječ je o Uredbi (EU) 2021/847  Evropskog parlamenta i Savjeta o uspostavljanju Programa za saradnju u oblasti oporezivanja „Fiscalis” i stavljanju van snage Uredbe (EU) br. 1286/2013.

Program Fiscalis je program saradnje Evropske unije  koji omogućava nacionalnim poreskim upravama da kreiraju i razmjenjuju informacije i stručnost. Pomaže državama članicama da, pored ostalog, razviju i vode glavne transevropske IT poreske sisteme.

Fokusira se na poboljšanje pravilnog funkcionisanja sistema oporezivanja na unutrašnjem tržištu pomažući zemljama učesnicama, njihovim poreskim vlastima i njihovim službenicima da rade zajedno u borbi protiv poreskih prevara, utaje poreza i agresivnog poreskog planiranja. U isto vrijeme, Fiscalis pomaže u zaštiti finansijskih interesa država članica i poštenih poreskih obveznika, s obzirom na ulogu koju igra u borbi protiv prevara povezanih sa porezom na dodatu vrijednost (PDV) – čiji je procenat sopstveni izvor za budžet EU. Istovremeno, omogućava relevantnim vlastima da primijene zakon EU u oblasti oporezivanja osiguravajući razmjenu informacija, podržavajući administrativnu saradnju i pomažući smanjenju administrativnog tereta poreskih vlasti i troškova usklađivanja za poreske obveznike kada je to potrebno.

U smislu ove Uredbe „oporezivanje“  znači pitanja, uključujući dizajn, administraciju, sprovođenje i poštovanje, koja se odnose na sljedeće poreze i carine:

  • porez na dodatu vrijednost predviđen Direktivom Savjeta 2006/112 / EC o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost ;
  • akcize na alkohol predviđene Direktivom Savjeta 92/83 / EEZ o uskladjivanju struktura akciza na alkohol i alkoholna pića ;
  • akcize na duvanske proizvode kako je predviđeno Direktivom Savjeta 2011/64 / EU o strukturi i stopama akcize  koje se primjenjuju na prerađeni duvan ;
  • poreze na energetske proizvode i električnu energiju predviđeni Direktivom Savjeta 2003/96 / EC o restrukturiranju sistema zajednice za oporezivanje energenata i električne energije ;
  • drugi porezi i carine iz Direktive Savjeta 2010/24 / EU o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere ukoliko su relevantni za unutrašnje tržište i administrativnu saradnju između država članica-(administrativne novčane kazne, novčane kazne, naknade i dodatne takse u vezi sa zahtevima za koje se može tražiti uzajamna pomoć , koje prikupljaju administrativni organi odgovorni za naplatu predmetnih poreza ili carina ili za sprovođenje upravnih istraga u vezi sa njima ili su ovlašćeni nadležni administrativni ili sudski organi na njihov zahtjev.)

Sto  se tiče  finansiranja u okviru ovog programa, za finanasiranje su prihvatljive samo aktivnosti koja se sprovode radi ostvarivanja sljedećih  ciljeva :

  • strukturiranu saradnju koja se zasniva na projektima;
  • djelovanja za izgradnju kapaciteta u oblasti IT-a, posebno za razvoj i rad evropskih elektronskih sistema;
  • djelovanja za razvoj ljudskih resursa i druga djelovanja za izgradnju kapaciteta;
  • sastanke i slične ad hoc događaje;
  • podrška djelovanja i druga djelovanja, uključujući: pripremu studija i drugih relevantnih pisanih materijala; inovacione aktivnosti, posebno potvrđivanje koncepata, pilot-projekte i inicijative izrade prototipa; zajednički izrađena komunikaciona djelovanja; sva ostala relevantna djelovanja predviđena u programima rada koja su potrebna za ostvarivanje utvrđenih ciljeva.

Za finansiranje su prihvatljive i akcije    koje se sastoje od razvoja  i  rada  prilagođavanja ili proširenja zajedničkih komponenti evropskih elektronskih sistema radi saradnje s trećim zemljama koje nisu pridružene Programu ili međunarodnim organizacijama.

Finansijski okvir  za sprovdjenje Programa u periodu 2021.–2027. iznosi 269 miliona eura za period 2021-2027, u odnosu na 223,2 miliona eura u periodu 2014. -2020.

                                                                 ——–

Opšti ciljevi Programa su podrška poreskim vlastima i oporezivanju kako bi se poboljšalo funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, podstakla konkurentnost Unije i poštena konkurencija u Uniji, zaštitili finansijski i ekonomski interesi Unije i njenih država članica, uključujući poreske prevare, poreske utaje i izbegavanje plaćanja poreza i poboljšanje naplate poreza.

Specifični su ciljevi Programa pružanje podrške poreskoj politici i sprovodjenju zakonodavstva Unije koje se odnosi na oporezivanje, podsticanje saradnje između poreskih tijela, između ostalih i razmjene porskih informacija, i pružanje podrške izgradnji administrativnih kapaciteta, između ostalog i u pogledu razvoja ljudskih resursa, te razvoj i rad evropskih elektronskih sistema.

Kako bi se podržao proces pristupanja i pridruživanja trećih zemalja, Program j otvoren za učestovanje zemalja pristupnica i zemalja kandidata, kao i potencijalnih kandidata i partnerskih zemalja evropske politike susjedstva ako su ispunjeni određeni uslovi. Takođe bi mogao biti otvoren drugim trećim zemljama u skladu s uslovima utvrđenim u posebnim sporazumima između Unije i tih zemalja koji obuhvataju njihovo ucestovanje u bilo kojem programu Unije.

Integralni tekst Uredbe dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal