Evropska unija je 11. marta 2021. godine, donijela Uredbu o uspostavljanju programa Carina za saradnju u oblasti carine za period  od 1. januara 2021. do 31. decembra 2027.

Opšti cilj  Programa  je podrška  carinskoj uniji i carinskim tijelima u njihovom zajedničkom radu i djelovanju kao jedno tijelo kako bi se zaštitili finansijski i ekonomski interesi Unije i njenih država članica, osigurala bezbjednost i zaštita unutar EU  i Unija zaštitila od nepoštene i nezakonite trgovine, uz istovremeno olakšavanje zakonite poslovne aktivnosti.

Specifični ciljevi Programa  je pružanje podrške:

  • pripremi i ujednačenom sprovođenju carinskog zakonodavstva i politike;
  • carinskoj saradnji;
  • izgradnji administrativnih i IT kapaciteta, uključujući lične kompetencije i osposobljavanje, kao i razvoj i rad evropskih elektronskih sistema;
  • inovacijama u oblasti carinske politike.

Budžet za sprovođenje Programa za period 2021. – 2027. iznosi 950 000 000 EUR .

Kako bi se njime podržao proces pristupanja i pridruživanja trećih zemalja, Program je, ako su ispunjeni određeni uslovi,  otvoren za učestovanje  zemalja pristupnica, zemalja kandidata, potencijalnih kandidata i zemalja obuhvaćenih Evropskom politikom susjedstva, kao  i ostalim trećim zemljama u skladu s uslovima utvrđenim u posebnim sporazumima Unije i tih zemalja kojima se obuhvata njihovo učestovanje u bilo kojem programu Unije.

Za zemlje pristupnice, zemlje kandidate i potencijalne kandidate, kao i  za zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva,  Program je otvoren u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učestovanje tih zemalja u programima Unije koji su uspostavljeni u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Savjeta za pridruživanje ili u sličnim sporazumima te u skladu s posebnim uslovima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih zemalja.

Za ostale treće zemlje, Program je otvoren u skladu s uslovima utvrđenim u posebnom sporazumu o učestovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu Unije pod uslovom da se tim sporazumom:

  • obezđedjuje pravedna ravnoteža u pogledu doprinosâ treće zemlje koja učestvuje u programima Unije i koristi za tu treću zemlju;
  • utvrđuju uslovi za učestovanje u programima, uključujući obračun finansijskih doprinosa za pojedinačne programe, i administrativnim troškovima tih programa;
  • trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlašćenje za donošenje odluka u pogledu programa Unije;
  • garantuju prava Unije da obezbijedi dobro finansijsko upravljanje i štiti svoje finansijske interese.

Trajanje Programa usklađeno je s trajanjem Višegodišnjeg finansijskog okvira.

Kako bi se obezbijedio  kontinuitet pružanja podrske u relevantnoj oblasti  politike i omogućio početak  sprovodjenja Višegodišnjeg finansijskog okvira za period 2021. – 2027., ova  Uredba  se primjenjuje  retroaktivno , od 1. januara 2021. godine.

Regulativa –Uredba (EU) 2021/444 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 11. marta 2021. o uspostavljanju programa Carina za saradnju u oblasti carine i stavljanju van snage Uredbe (EU) br. 1294/2013.

Tekst Uredbe dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R0444

 

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal