Evropska komisija je 23. oktobra 2020. donijela Implementirajuću uredbu (EU) 2020/1546 o utvrđivanju strukture i detaljnih aranžmana u pogledu popisa izvora i metoda koji se upotrebljavaju za izradu agregata bruto nacionalnog dohotka i njihovih sastavnih djelova u skladu s Evropskim sistemom  računa (ESA 2010.)

Uredbom je propisano da države članice utvrđuju popis izvora i metoda koji se upotrebljavaju za izradu agregata bruto nacionalnog dohotka  i njihovih sastavnih dijelova (popis za BND). Popis za BND sastoji se od 10 poglavlja i procesnih tablica za BND.

Ključno je da su agregati BND i njihove komponente uporedivi između država članica i da je lista izvora i metoda korišćenih za izradu agregata BND i njihovih komponenti u skladu sa relevantnim definicijama i računovodstvenim pravilima ESA 2010.

Kako bi se provjerili izvori, njihova upotreba i metode koje se upotrebljavaju za izradu agregata BND i njihovih sastavnih djelova, države članice treba  Komisiji (Eurostatu) da  dostave najnoviju verziju popisa bruto nacionalnog dohotka (popis za BND),   u skladu s dogovorenim rokovima.

Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) popis za BND do 31. decembra 2021.  Naknadna ažuriranja popisa za BND sprovode se i dostavljaju Komisiji (Eurostatu) u roku od 12 mjeseci od svake veće promjene izvora ili metoda za sastavljanje podataka o BND-u. U svakom slučaju, popis za BND ažurira se najmanje svakih pet godina. Države članice dostavljaju popis za BND elektronski, putem jedinstvene ulazne tačke za podatke u Komisiji (Eurostatu).

Integralni tekst Uredbe  dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.354.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A354%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal