Evropski revizorski sud trenutno  sprovodi reviziju politike EU-a o sigurnosti hrane. Revizori će ispitati je li model koji EU primjenjuje da garantuju sigurnost hrane izgrađen na dobrim temeljima i postiže li se njime u praksi zaštita od hemijskih opasnosti za prehrambene proizvode koji se konzumiraju u EU-u. Objavili su i dokument s pregledom osnovnih informacija u vezi s politikom EU-a o sigurnosti hrane, koji može poslužiti kao izvor informacija za sve zainteresirane za tu temu.

Sigurnost hrane može biti ugrožena s tri vrste opasnosti: fizičkim, biološkim i hemijskim.

Revizija će biti fokusirana na kontrolni sistem za hemijske opasnosti – toksične supstance  koje postoje u prirodi ili koje uđu u hranu tokom proizvodnje ili rukovanja. U tu kategoriju ubrajaju se npr. sredstva za čišćenje, pesticidi i određeni metali. Uprkos postojanja provjera koje se sprovode kako bi se osigurala zakonita upotreba hemikalija (npr. pesticida u poljoprivredi), njihovi ostaci svejedno mogu uticati na preostale djelove lanca snabdijevanja.

„Jedan je od glavnih ciljeva EU-a i dalje jamčiti sigurnost hrane koju jedemo”, izjavio je Janusz Wojciechowski, član Evropskog revizorskog suda zadužen za ovu reviziju. „Ova bi revizija trebala pomoći potrošačima da se bolje upoznaju s načinom funkcionisanja modela koji EU primjenjuje da garantuje sigurnost hrane i učvrstiti njihovo povjerenje u prehrambenu politiku EU-a.”

Izvor :https://www.eca.europa.eu

Slika: Google Images