U Evropskoj uniji ima 12 miliona poljoprivrednika s punim radnim vremenom. Poljoprivreda i poljoprivredno prehrambena industrija imaju zajedno udio od 6% BDP u EU, s 15 miliona preduzeća i i 46 miliona radnih mjesta.

Zajednička poljoprivredna politika EU jedna je od najznačajnijih oblasti, kako u pogledu broja propisa koji regulišu ovu oblast tako i u pogledu udjela poljoprivrednog budžeta u ukupnom budžetu Evropske unije. Naime, veličina budžeta Zajedničke poljoprivredne politike je visoka i iznosi nešto manje od 40% ukupnog budžeta Evropske unije.

Ruralna područja predstavljaju više od 77 % prostora EU-a (47 % poljoprivrednog zemljišta i 30 % šuma) i u njima živi približno polovina stanovništva EU-a .

Ruralni razvoj obuhvata mj ere koje su neophodne za razvoj aktivnosti u ruralnim oblastima, a koje doprinose jačanju konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva, poboljšanju biodiverziteta ruralnih područja, unapjređenju kvaliteta života, kao i mjere za podsticanje diverzifikacije ruralne ekonomije.

Politika ruralnog razvoja EU-a finansira se iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) čija je vrijednost u periodu od 2014. do 2020. 100 milijardi EUR, pri čemu svaka država članica EU-a prima finansijska sredstva za sedmogodišnje razdoblje. U tom periodu u 28 država članica postoji 118 različitih programa ruralnog razvoja (PRR)od čega 20 čine jedinstveni nacionalni programi, a osam je država članica odabralo da  ima dva ili više (regionalna) programa.

Uredbom (EU) br. 1305/2013 Evropskog parlamentta i Savjeta   od 17. decembra  2013.   utvrđeni su opšti propisi koji uređuju podrška Unije za ruralni razvoj koju finansira Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj („EPFRR”), kao i strateški kontekst politike ruralnog razvoja i definisane mjere politike ruralnog razvoja.

Takođe, ona utvrđuje pravila o programiranju, umrežavanju, upravljanju, pracenju i evaluaciji na osnovu odgovornosti koje dijele države članice i Komisija, kao i pravila za osiguravanje koordinacije izmedu EPFRR-a i drugih instrumenata Unije.

IPARD program je mjera pomoći EU koji prestavlja instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. Služi za dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti, odnosno da pruži pomoć za sprovođenje pravne tekovine EU u vezi sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom i doprinese održivom prilagođavanju poljoprivrednog sektora i ruralnih područja u zemljama kandidatima.

To je dokument koji se akredituje (odobrava) od strane Direktorata za poljoprivredu EU (DG AGRI), kojim se definišu mjere za podršku ruralnom razvoju, kriterijumi i finansijski okviri, u skladu s aktuelnim regulativama EU, kao i kriterijumi i finansijski okviri podrške u skladu s okvirima definisanim regulativama EU.

IPARD program se odvija u dvije faze. Prva faza podrazumijeva: investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, diversifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i tehničku pomoć.

Druga faza se odvija kroz: sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup i agro-ekološko-klimatske mjere i mjere organske proizvodnje.

Jedan od zahtjeva EU za korišćenje IPA fonda (IPARD) je i formiranje platne agencije po EU standardima.

Ovo je bitno ne samo zbog korišćenja sredstava iz IPARD fonda, već će ova agencija biti odgovorna za sprovođenje finansijski najvažnije politike direktnih plaćanja, koja predstavlja okosnicu Zajedničke poljoprivredne politike.

Standardi EU u ovoj oblasti su jasna podjela nadležnosti unutar agencije i razdvajanje funkcija prijema i odobravanja aplikacija od funkcije odobravanja zahtjeva za isplatu, kao i odvojenost ovih funkcija od funkcije isplate, vođenja knjigovodstva i upravljanja dugom.

Evropska unija je  u decembru 2017. izmijenila ključne propise u oblasti poljoprivredne politike, Uredom (EU) 2017/2393 Evropskog parlamenta i Savjeta, kojom je, pored ostalog   izmijenjena i Uredba (EU) br. 1305/2013 o podršci  ruralnom razvoju iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).