Evropska komisija je  15. maja 2020.  godine, objavila Smjernice Evropske unije  za postupni nastavak pružanja usluga u turizmu i za zdravstvene protokole u ugostiteljskim objektima – COVID-19.

Smjernicama  se utvrđuju   zajednički cilj i nediskriminatorni okvir za građane, javna tijela, preduzeća i zainteresovane strane u turističkom sektoru u cilju postepenog uspostavljanja turističkih usluga.

Na osnovu ovih smjernica Evropska komisija će nastaviti koordinaciju s državama članicama kako bi se primjenjivao usklađeni pristup mjerama i protokolima za sprečavanje i kontrolu zaraze u ugostiteljskim i turističkim objektima u EU-u.

Smjernice državama članicama i zainteresovanim stranama u turizmu treba da  olakšaju  oblikovanje konkretnijih mjera i protokola za sprečavanje i kontrolu zaraze, kao i praćenje svoje usklađenosti sa smjernicama.

Integralni tekst Preporuke Komisije dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:169:FULL&from=EN

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu/legal