Direktiva  u tekstualnom dijelu  sadrži 39 uvodnih izjava a u normativnom dijelu sadrži 15 članova.

Direktivom se uspostavljaju  minimalni zahtjevi u vezi s građevinskim radovima i fizičkom infrastrukturom, s ciljem približavanja određenih aspekata zakona i drugih propisa država članica u tim oblastima. Direktiva ima za cilj da olakša i podstakne uvođenje elektronskih  komunikacionih  mreža velike brzine promovišući  zajedničko korišćenje postojeće fizičke infrastrukture i omogućujući efikasnije  postavljanje nove fizičke infrastrukture kako bi trošak uvođenja takvih mreža bio što niži.

Države članice mogu zadržati ili uvesti mjere u skladu s pravom Unije koje nadilaze minimalne zahtjeve uspostavljene ovom direktivom s ciljem uspješnijeg ostvarivanja  definisanog  cilja Direktive .

Direktiva predviđa da Evropska komisija do 1. jula 2018. dostavlja Evropskom parlamentu i Savjetu izvještaj o sprovođenju Direktive, koji sadrži  rezime  o uticaju mjera predviđenih  Direktivom i procjenu napretka u ostvarivanju njenih ciljeva, uključujući i to da  bi li i na koji način Direktiva mogla dalje doprinositi ostvarivanju ambicioznijih ciljeva širokopojasnog pristupa od onih utvrđenih u Digitalnoj agendi.

Direktivom je predviđeno da ako je bilo koja od odredaba ove direktive suprotna odredbi Direktive 2002/21/EZ  o zajedničkom regulatornom okviru za elektronske komunikacione mreže i usluge (Okvirna direktiva), Direktive 2002/19/EZ o pristupu i međusobnom povezivanju elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu), Direktive 2002/20/EZ o ovlašćenju u području elektronskih  komunikacionih  mreža i usluga (Direktiva o ovlašćenju), Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroniskim komunikacionim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) i Direktive 2002/77/EZ o tržišnoj konkurenciji na tržištima elektronskim komunikacionih  mreža i usluga, odgovarajuće odredbe tih direktiva imaju prednost.

U smislu ove direktive,  mrežni operator  je  preduzetnik koji daje na korišćenje ili je ovlašćen za davanje na korišćenje javne komunikacione mreže, kao i preduzetnik koji daje na korišćenje fizičku infrastrukturu koja je namijenjena pružanju:  usluga proizvodnje, prenosa ili distribucije:  plina;  struje, uključujući javnu rasvjetu;  grijanja;  vode, uključujući ispuštanje ili prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacije, i sisteme za odvodnjavanje; usluga prevoza, uključujuci željeznicu, puteve, luke i aerodrome.

Elektronska  komunikaciona mreža velike brzine,  u smislu ove direktive, znači elektronska komunikaciona mreža koja omogućava pružanje usluga širokopojasnog pristupa pri brzinama od najmanje 30 Mbit/s; dok fizička infrastruktura unutar zgrade prilagođena mreži velike brzine, znači fizička infrastruktura unutar zgrade namijenjena smještanju elemenata ili omogućavanju pružanja elektronskih komunikacioih mreža velikih brzina.

Opsežni radovi na obnovi, znače izgradnju ili građevinske radove na lokaciji krajnjeg korisnika koji obuhvataju strukturne izmjene cijele fizičke infrastrukture unutar zgrade ili njenog značajnog dijela i za koje je potrebna građevinska dozvola.

Direktivom je predviđeno da države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih mjera usvojenih na osnovu  ove direktive i preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osiguralo njihovo sprovođenje. Propisane sankcije moraju biti primjerene, djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.

Takođe, Direktivom su obuhvaćena i druga pitanja koja se odnose na postupak izdavanja dozvola, fizičku infrastruktura unutar zgrade pristup postojećoj fizičkoj infrastrukturi, kao i transparentnosti u vezi s fizičkom infrastrukturom, koordiniranje građevinskih radova, transparentnost u vezi s planiranim građevinskim radovima,pristu  fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade, kao i  nadležna tijela.

Što se tiče nadležnih organa, Direktivom je predviđeno da države članice osiguravaju da svaku od zadataka dodijeljenih nacionalnom tijelu za rješavanje sporova obavlja jedno ili više nadležnih tijela, s tim što se zahtijeva da je  nacionalno tijelo za rješavanje sporova koje imenuju države članice pravno odvojeno od bilo kojeg mrežnog operatera i funkcionalno nezavisno od njega.  Direktiva, istovremeno, predviđa da države članice mogu nacionalnom tijelu za rješavanje sporova odobriti obračunavanje  naknada za pokriće troškova obavljanja njemu dodijeljenih zadataka. Države članice zahtijevaju da sve stranke u potpunosti sarađuju s nacionalnim tijelom za rješavanje sporova.

Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou za obavljanje funkcije jedinstvene informacione tačke iz čl. 4,6 i 7 Direktive.

Države članice su  bile dužne da do 1. jula 2016. obavještavaju  Komisiju o identitetu svakog tijela koje je u skladu s ovim članom nadležno za obavljanje funkcije prema ovoj direktivi i o svakoj njegovoj izmjeni, prije nego što to imenovanje ili izmjena stupe na snagu.. Protiv svih odluka koje donese bilo koje nadležno tijelo  može se, u skladu s nacionalnim pravom, podnijeti žalba sudu.

Aktivnosti na nacionalnom nivou su, prije svega, izrada analize  odredaba Direktive koje su predmet usklađivanja i određivanje pravnih instrumenata  kojim će se te odredbe ugraditi u nacionalne propise. U svakom slučaju, radi se o nacionalnim zakonima kojima je uređena oblast elektronskih komunikacija, kojim bi se, pored ostalog, prenijele odredbe  čl. 7,8,9 i 10 Direktive 2014/61/EU.  Naime, navedeno usklađivanje zahtijeva propisivanje obaveze investitora novoizgrađene zgrade u pogledu izgradnje kablovske kanalizacije, pristupne tačke i fizičke infrastrukture unutar zgrade prilagođene mreži velike brzine, kao i zajedničkog antenskog sistema  za prijam zemaljskih radio i televizijskih programa, vertikalnog i horizontalnog kabliranja i postavljanja druge potrebne opreme.

Primjena navedenih obaveza odnosi se i na opsežne radove na obnovi zgrada. Istovremeno, treba urediti  pravo operatora javnih komunikacionih mreža na pristup fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade radi postavljanja elektronske  komunikacione mreže velike brzine, obaveze vlasnika i drugih nosilaca prava korišćenja pristupne tačke i postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrade u pogledu zahtjeva operatora za pristup, postupak rješavanja spora pred  Agencijom /regulatorom  u vezi sa zahtjevom za pristup, rok rješavanja spora i načelo kojim se Agencija/regulator  mora voditi u rješavanju spora.

Takođe,  treba propisati moguće  izuzetke  u primjeni obaveza operatora javnih komunikacionih mreža, vlasnika i drugih nosilaca prava korišćenja pristupne tačke i postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrade, uslove  postavljanja fizičke infrastrukture i mreže samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga u slučaju kada ne postoji fizička infrastruktura unutar zgrade prilagođena mreži velike brzine i uslove pod kojima suvlasnici mogu zabraniti postavljanje fizičke infrastrukture samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga.

Istovremeno, treba propisati uslove  gradnje elektronske i komunikacione mreže velike brzine i pripadajuće elektronske i komunikacione infrastrukture i druge povezane opreme javnim sredstvima.

ProLex  Consulting

IDEJOM DO CILJA

www. prolex.me